Frågor och svar för anord­nare av övriga studier

Frågor om uppe­hålls­till­stånd för övriga studier

Kontrollnummer kan ses som ett ID för en ansökan. När en ansökan registreras i vårt system skapas ett kontrollnummer. Kontrollnumret är unikt för en ansökan.

Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiernummer) är ett nummer kopplat till en individ i våra system, dvs. unikt för en individ. Båda numren kan användas på Migrationsverket för att komma åt statusen för en individs ärenden.

I exemplet nedan har individen haft fem ärenden på Migrationsverket:

Individ
Beteckningsnummer 50-XX XX XX

Ärenden
Kontrollnummer 54-XX XX XX (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XY (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XZ (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XÅ (avslutat ärende)
Kontrollnummer 54-XX XX XÄ (avslutat ärende)

Det är inte möjligt att ge svar på hur länge enskilda personer behöver vänta på ett beslut. Den tid till beslut som anges på Migrationsverkets webbplats beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få ett beslut inom denna tid. Tiden visar hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Informationen uppdateras löpande. Detta innebär att den historiskt genomsnittliga tiden till beslut kan komma att ändras under tiden som Migrationsverket handlägger en ansökan.

Du kan mejla dina frågor till umea-tillstandsenhet1@migrationsverket.se

Man har rätt att vistas i Sverige och studera i väntan på beslut om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Detta gäller även om tillståndstiden för det föregående beslutet hinner gå ut innan Migrationsverket tar ett beslut i ärendet. Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är klart rekommenderas inte. Om uppehållstillståndet inte är klart i tid så riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om denne befinner sig utanför landets gränser.

Migrationsverket kan lämna ut intyg om att den studerandes ärende är under handläggning men ett sådant intyg ger ingen rätt att resa in i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd.

En minderårig kan inte ansöka på egen hand utan måste företrädas av sin vårdnadshavare.

Uppehållstillstånd för övriga studier ger inte någon rätt att arbeta. Man kan inte heller ha två olika tillstånd samtidigt.

Den som har haft uppehållstillstånd för övriga studier kan inte få permanent uppehållstillstånd på den grunden.

Migrationsverket rekommenderar att den studerande inte reser in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd. Ett första uppehållstillstånd får normalt inte beviljas under tiden som den studerande vistas i Sverige, oavsett om man behöver ett visum eller inte för inresa i Sverige. Om den studerande befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd prövas kan ansökan komma att avslås, alternativt att den sökande blir tvungen att lämna Sverige inför beslutet.

Om den sökande redan vistas i Sverige på annat giltigt uppehållstillstånd så kan det i vissa fall finnas undantag för att ansöka inifrån Sverige.

Enligt de riktlinjer vi har beviljas uppehållstillstånd som längst för ett år i taget under hela studietiden.

Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla, men tidigast sex månader innan. Om ansökan kommer in till Migrationsverket tidigare än sex månader innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla kan ansökan komma att avvisas.

För att en sjukförsäkring ska anses som heltäckande ska det framgå av försäkringshandlingarna vem försäkringen gäller, var den är giltig, för vilken period den är giltig och vad den täcker. Försäkringen ska täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Om studenten är folkbokförd i Sverige behöver han eller hon inte visa upp ett intyg om försäkring i sin ansökan om uppehållstillstånd. Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Om den sökande vill att utbildningsanordnaren ska få ta del av uppgifter i ärendet så kan han eller hon utfärda en fullmakt för utbildningsanordnaren.

Visering är primärt för kortare vistelser i upp till 90 dagar och utfärdas oftast av ambassader och generalkonsulat. För vistelser längre än 90 dagar krävs uppehållstillstånd.

Skicka ett mejl till Migrationsverket så snart som möjligt med denna information. Våra kontaktuppgifter

Ja, det är av stor betydelse i en förstagångsansökan. Vid en förstagångsansökan ska som huvudregel uppehållstillstånd ha beviljats före inresa i Sverige. Det finns vissa undantag från huvudregeln, men risken för avslag är stor om man befinner sig i Sverige vid beslutstillfället.

Nej, uppdragsutbildningar räknas inte som övriga studier. Se Delta i uppdrags- eller speci­a­li­se­rings­ut­bild­ning för mer information om uppdragsutbildningar.

Studieresultatet ska vara av en sådan omfattning att det inte finns anledning att ifrågasätta sökandens studieavsikt. I bedömningen beaktas bland annat om den ursprungliga tidpunkten för slutförande av utbildningen har blivit försenad. Utlåtandet från anordnaren av övriga studier om studieresultat är av stor vikt för bedömningen.

Olika utbildningsanordnares regler om vad som krävs för att den studerande ska få fortsätta på utbildningen kan variera. Detta handlar också om en annan typ av bedömning än den som Migrationsverket gör i prövningen av om den studerande har gjort godtagbara framsteg i sina studier, och därför kan bedömningarna skilja sig åt.

Många uppgifter i vår verksamhet omfattas av sekretess. Det går inte att göra någon uttömmande uppräkning av vad som är offentligt. Några exempel på uppgifter som är offentliga och som får lämnas ut är att en ansökan har lämnats in, om beslut har fattats eller inte, samt information om handläggningstider eller om hur handläggningsförfarandet går till. Kopplat till beslutet kan Migrationsverket också delge om en ansökan beviljats eller avslagits, och vid ett beviljande även tillståndstiden.

Skälen för ett beslut är inte offentligt.

Ja, man kan få visum även i syfte att studera om vistelsen är kortare än tre månader. Prövningen ser dock annorlunda ut; bland annat tillkommer ett krav på att den sökande ska ha för avsikt att lämna Sverige innan viseringen löper ut. Det kan även nämnas att det i regel är svenska ambassader eller generalkonsulat som tar beslut i viseringsärenden.

Nej, studerande med uppehållstillstånd för övriga studier får inte arbeta under sin vistelse i Sverige.

Det ska vara personal på aktuell utbildningsanordnare som utfärdar intyget, och inte en extern aktör. Den som utfärdar intyget bör ha insyn i den studerandes studieplan och studieresultat.

Om personen har ett giltigt uppehållstillstånd för studier i Sverige möjliggör det vistelse i annat land inom Schengenområdet i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Det finns inget formellt ansvar för anordnare av övriga studier att rapportera avhopp. Migrationsverket har dock som uppgift att reglera tillstånden och har därför utifrån sitt uppdrag intresse av den informationen.

Våra kontaktuppgifter

Sidan senast uppdaterad: