Agata

Projekt Agata, drivs av Uppsala kommun, har beviljats medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Inom ramen för projekt Agata avser Uppsala kommun att utveckla asyl- och mottagningsprocessen för att minska vistelsetider i systemen samt möta de ökade behoven från kommunens tredjelandsmedborgare.

Kommunö­ver­gri­pande samord­ning av tred­je­lands­med­bor­gare

Uppsala kommun har under de senaste åren mött ett ökat intag av tredjelandsmedborgare som idag registreras inom en rad olika system inom kommunens olika förvaltningar. Kommunen har identifierat att det finns ett stort behov av samordning kring individen, samt av att skapa en helhetsbild och gemensamma planeringsförutsättningar för mottagandet av asylsökande och nyanlända.

Utveckla IT- och ären­de­han­te­rings­sy­stem

Syftet med att utveckla kommunens IT- och ärendehanteringssystem är att få ett bättre prognosverktyg för planering av bostäder, skola och introduktionsinsatser för asylsökande och nyanlända. Detta skall möjliggöra för kommunen att erbjuda målgruppen effektiva insatser med hög kvalitet. Vidare avser utvecklingen av systemen att säkerställa effektiva strukturer för återsökning av bidrag.

Projektets målsättning är att utvecklade och förbättrade rutiner för prognosarbete, kostnadsanalyser samt återsökning av bidrag skall öka förutsättningarna för kommunen att erbjuda högre kvalitet på insatser för målgruppen. Arbetet kan även bidra till att Uppsala kommun får möjlighet att öka sin mottagningskapacitet.

Projektet är avslutat.

10 personer står utomhus och tittar in i kameran. En av männen sitter på huk och håller i ett diplom.

Projektgruppen. Foto: Micheline Chidiac.

Sidan senast uppdaterad: