Projektet Migrationsalgoritmer ska ge bättre framförhållning i Migrationsverkets verksamhet

Migrationsverket har beviljats medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Migrationsalgoritmer/ Predicting migration flows. I projektet ska statistiska modeller utvecklas för att ge Migrationsverket bättre framförhållning i den operativa verksamheten.

Migrationsverket arbetar sedan ett par år med prognoser som utgör underlag för dialog med departementen gällande kommande finansiering. Genom projektet Migrationsalgoritmer vill Migrationsverket utveckla kapacitetsutnyttjandet över kortare perioder (prediktioner) än det som finns i prognoser för att skapa bättre framförhållning i den operativa verksamheten och skapa underlag för dialog med kommuner och andra externa aktörer.

Tre analys­mo­deller ska utvecklas

Projektet ska leverera tre olika analysmodeller. En första modell handlar om att med bättre precision kunna förutse antalet asylsökande 3-6 månader framåt i tiden. Data och statistik från Europas yttre gränser, Eurostat och Frontex kommer att användas. Den andra modellen ska synliggöra behovet av resurser i olika delar av Migrationsverkets verksamhet under ett verksamhetsår så att handläggningskapaciteten kan optimeras. Den tredje delen av modellen är att med hjälp av sannolikhetsinformation avseende flyttmönster kunna förutse var i landet nyanlända kommer att bosättas. 

Projektet förväntas leda till en mer optimerad resursallokering, tydligare information till sökande gällande bland annat handläggningstider och ärendeflöde samt en tydligare dialog som kommer underlätta för olika samhällsaktörer att planera förändringar i samhällsservice.

Kvan­ti­tativ analys på migra­tions­om­rådet

Med den nya modellen kommer Migrationsverket bli en av de första aktörerna i Europa som arbetar med kvantitativ analys inom migrationsområdet. Analysmodellen bedöms ha stor strategisk potential och kan bli användbar för aktörer på migrationsområdet runt om i hela Europa.

Projektet är avslutat.

Logotyp EU Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan senast uppdaterad: