Pilot för papperslös överlämning av domstolsärenden

Målet för projekt Pilot för papperslös överlämning av domstolsärenden (PPD) är att ta fram en teknisk lösning för digital överlämning av överklagade asylbeslut till migrationsdomstolen. Lösningen ska öka rättssäkerheten och minska de enskildas upplevda osäkerhet i väntan på ett slutligt beslut.

Asyl­pro­cessen invol­verar flera myndig­heter

Många människor befinner sig idag på flykt. Den svenska asylprocessen sträcker sig från det att en person ansöker om uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl, tills ett slutgiltigt beslut fattas om en person uppfyller kraven för att få stanna i Sverige eller inte. Hanteringen av den svenska asylprocessen involverar flera olika myndigheter. Migrationsverket verkställer lagstiftning inom det migrations- och asylpolitiska området, men Sveriges fyra migrationsdomstolar prövar om Migrationsverket fattat ett korrekt beslut.

Digital över­läm­ning mellan myndig­heter

Från januari 2015 fram till september 2018 har Sverige tagit emot ca 235 000 ansökningar om asyl. Under samma period har Migrationsverket gjort en materiell prövning av ca 209 000 ansökningar och av dessa avslog Migrationsverket cirka 74 000. Om ett av Migrationsverkets beslut överklagas så innebär det att samtliga handlingar som legat till grund för beslutet överlämnas till en migrationsdomstol tillsammans med överklagandet. Det innebär att Migrationsverkets papperslösa handläggning bryts eftersom det idag saknas lösningar för digital/papperslös överlämning från Migrationsverket till migrationsdomstolarna. Som exempel kan nämnas att 2017 överlämnade Migrationsverket ca 31 000 överklagade asylbeslut till migrationsdomstolarna. Varje asylärende består av som minst ett tjugotal sidor upp till flera hundra sidor. Om snittantalet sidor skulle uppskattas till 50, så innebär det att Migrationsverket under 2017 skulle ha skrivit ut över 1.5 miljoner sidor.

Den tekniska lösningen ska öka rätts­sä­ker­heten

Projekt PPD ska ta fram en teknisk lösning för en digital överlämning av överklagade asylbeslut till migrationsdomstolen, vilket ska öka rättssäkerheten och minska de enskildas upplevda osäkerhet i väntan på ett slutligt beslut.

Projektet leds av Migrationsverket och har Domstolsverket som sin projektpartner. Projektet medfinansieras från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden med ca 15 miljoner och ska pågå under ett år med avslut december 2019.

Sex personer sitter vid ett konferensbord med en TV-skärm påslagen där det står Sveriges Domstolar.

Projektmöte PPD. Från vä: Felix Hägglund chef för Analys och IT enhet, Tobias Carlson Domstolsverket, Spira Punos AMIF. Från hö: Lisa Hegestrand projektadministratör, Maria Axelsson projektsamordnare Foto: Marina Andersson

Sidan senast uppdaterad: