Den G(l)ömda resursen

Örebro och Karlskoga kommuner har identifierat att högutbildade personer från utomeuropeiska länder, så kallade tredjelandsmedborgare (TLM), är en stor outnyttjad, och till viss del glömd och negligerad resurs.

Ofta sägs det att ju högre utbildning man har, desto lättare är det att hitta sysselsättning, men detta stämmer inte på den lokala arbetsmarknaden i Örebro och Karlskoga. Där är det lika stor andel eller i vissa fall större andel högutbildade som söker arbete jämfört med gruppen gymnasieutbildade från samma länder.

Samtidigt visar forskning från Institutet för Framtidsforskning att gruppen högutbildade TLM, i motsats till vad många tidigare trott, mår sämre än andra TLM med lägre utbildningsnivåer vilket gör det än mer angeläget att aktivera den här målgruppen.

Projektet kommer genom att utnyttja kommunernas unika ställning som största lokala arbetsgivare, i kombination med beprövade metoder, bl a från ett tidigare AMIF-projekt (SYSKOM), i hur man identifierar och kartlägger deltagarnas kompetens. Därigenom ska projektet skapa ett system och ett arbetssätt som inte bara innehåller insatser och stegförflyttningar, utan leder till långsiktiga anställningar inom kommunerna, och i förlängningen andra organisationer i offentlig och privat sektor, vilket förväntas ge stora vinster för såväl målgruppen som samhället generellt.

Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen. 450 högutbildade TLM förväntas omfattas av insatserna totalt under projekttiden. Fokus i projektet ligger helt och hållet på anställningar och vid slutet av projekttiden ska minst 38 individer ur målgruppen finnas i provanställning, timanställning, vikariat eller liknande som förväntas leda till stadigvarande sysselsättning.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 7 749 825 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: