Den subjektiva integrationen 2

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Öppen utlysning
  • Projektägare: Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier
  • Projektpartners: Fores, Forum för reformer; World Values Survey; NBV Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
  • Projektperiod: 2020-10-01—2022-12-31
  • Planerat antal deltagare: 7400
  • Total budget:14 644 502 kr
  • Beviljat AMIF stöd:10 983 377 kr
  • Kontaktperson projektet: Britt-Inger (Bi) Puranen
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projektet

Målet med projektet är att stärka ett inkluderande samhälle där tredjelandsmedborgare (TLM) är en självklar del av samhället. Avsikten är att förstå hur värderingar och sociala normer förändras i samband med flytten och hur ankomstlandets information och interventioner bäst kan utformas för en ökad integration.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

”Den subjektiva integrationen", är samlingsbegreppet för att fånga mötet mellan många migranters synsätt, svensk lagstiftning och värdegrund – metoder för en bättre integration. Syftet är att förkorta integrationsprocessen genom en tidig insats redan innan avresan till Sverige.

Projektet syftar till att samla in och analysera subjektiv data över individers värderingar. I denna undersökning ingår sammanlagt 7400 enskilda individer där 5600 tredjelandsmedborgare har uppehållstillstånd och utgör den primära målgruppen. 1800 individer är asylsökande och utgör en referensgrupp.

Projektet kommer att bidra till kunskapsuppbyggnaden och ge rekommendationer vad gäller tidiga insatser inom samhällsorientering genom att kommunicera ett informationspaket om Sverige samtidigt som migranterna själva bidrar med sina synsätt.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: