Hubbar för digital kompetens

I dagens samhälls- och arbetsliv är digital kompetens viktigt för att nå egen försörjning. Samtidigt vet vi att många tredjelandsmedborgare (TLM) saknar den digitala kompetens som krävs vilket riskerar att fördröja deras etablering och integration.

Projektet Hubbar för digital kompetens genomförs av Länsstyrelsen i Örebro län. Projektets övergripande mål är att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare i länets kommuner och därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service.

Genom en ökad digital kompetens förväntas målgruppens förutsättningar för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och etablering i samhället, ha förbättrats.

Med stöd av digitala hubbar och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå tas en modell fram för systematiskt arbete med digital kompetens för tredjelandsmedborgare. Projektet syftar också till att stödja samarbete och kunskapsutveckling på europeisk, nationell, regional och lokal nivå kring att stärka en effektiv, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmarknads- och samhällsetablering för TLM.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 9 241 144 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: