Kompetensintegration

Riksteatern har uppmärksammat att nyanlända har svårt att få jobb i scenkonstbranschen. Föreningen har därför ansökt och beviljats stöd från AMIF för projektet Kompetensintegration. Projektet syftar till att öka mångfalden i scenkonstbranschen.

– Nyanlända har en stor kompetens som vi kan integrera ännu mer i vår verksamhet, säger Josefin Lindberg, utvecklingsansvarig för projektet.

Nyanlända med erfarenhet och kompetens från kultursektorn i sina hemländer blir, enligt Riksteaterns ansökan, lätt osynliggjorda under etableringsperioden. Scenkonstyrkena finns exempelvis inte med som en kategori inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet.

– Du kan alltså inte ange att du är kulturarbetare då du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen, förklarar Josefin. Det medför att vi tidigt missar stora delar av de tredjelandsmedborgare som anländer med en professionell kulturarbetarbakgrund.

Tillgång till nätverk viktigt

I projektet Kompetensintegration kommer Riksteatern samordna utvecklingen av en nationell modell för effektiviserad arbetsintroduktion av professionella kulturarbetare som idag står utanför arbetsmarknaden. Målgruppen i projektet är antingen knuten till Arbetsförmedlingens Etableringsprogram eller JOB (Jobb och Utvecklingsgaranti) men är idag exkluderade från de formella och informella nätverk som utgör rekryteringsbas för kulturarbetare i scenbranschen.

Flera aktörer i samverkan

Kompetensintegration genomförs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen. Genom att utveckla en modell och ett valideringsverktyg för kompetensbedömning för målgruppen syftar projektet till att förbättra möjligheter att få ingångar, nätverk och arbete i den svenska scenkonstbranschen. Samtidigt söker den svenska scenkonstbranschen efter nya kompetenser med kulturella och språkliga erfarenheter som de idag inte vet hur de ska hitta till.

Projektet, som pågår under ett drygt halvår fram till början av 2017, har beviljats medfinansiering från AMIF med 556 606 kronor.

Projektet är avslutat.

Närbild på en kvinna som står vid en vägg med tavlor.

Josefin Lindberg, utvecklingsansvarig för Kompetensintegration. Foto: Henrik Herber.

Sidan senast uppdaterad: