MILSA 2.0, Stödplattform för migration och hälsa

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö högskola har beviljats 9 815 644 kronor för projektet Stödplattform för migration och hälsa, MILSA 2.0.

I etableringsprocessen för nyanlända flyktingar ses hälsofrämjande åtgärder idag som en allt viktigare del. En hälsofrämjande etablering kännetecknas av att den är utformad för att stärka den nyanländes mentala, sociala och fysiska hälsa.

Bygger vidare på tidi­gare erfa­ren­heter

Projektet MILSA 2.0 grundar sig på erfarenheter från det tidigare projektet MILSA, som påvisade behovet av kunskapsutveckling gällande hur hälsorelaterade faktorer påverkar människor under etableringsprocessen.

MILSA 2.0 är en del av Partnerskap Skåne som är en systembaserad och konsoliderad utvecklingsplattform på strategisk och operativ nivå inom den Regionala överenskommelsen om samverkan för att underlätta nyanländas etablering (RÖK). Inom plattformen samverkar forskning och praktik för gemensam kunskapsutveckling kring målgruppens behov vilket ger goda förutsättningar för praktisk tillämpning av kunskapsbaserade etableringsinsatser. Under projekttiden ska samverkan mellan samhällssektorer utökas och fördjupas för att resurser och engagemang inom samhälls- och hälsokommunikation ska tillgängliggöras ytterligare.

Genom­förs som delpro­jekt

Projektet, som ska genomföras i 5 delprojekt, ska ge svar på följande frågeställningar:

  • Hur kan mätinstrument utvecklas för att undersöka hälsa och hälsodeterminanter hos olika segment av målgruppen i relation till etableringsprocessen?
  • Hur kan kvalitativ kunskap bidra till utveckling av mätinstrument som verktyg för att mäta hälsodeterminanter i relation till etableringsprocessen?
  • Vilka hälsodeterminater kan identifieras och över tid följas upp i relation till etableringsprocessens olika faser?
  • Hur kan en utökad samhällsorientering bidra till att stärka specifika hälsodeterminater såsom socialt kapital, känsla av sammanhang samt tilltro till den egna förmågan att påverka sin situation och tillgodogöra sig information?

Projek­tets resultat ska spridas

Projektets resultat och den kunskap som genereras ska leda till kompetensutveckling för personal som arbetar direkt med målgruppen. Den ska också leda till metodutveckling av hälsorelaterade åtgärder i syfte att främja delaktighet och hälsa, förebygga och motverka hälsoproblem som hinder för arbete samt för framtida utveckling av en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation.  

Projektet är avslutat.

Exteriör bild på Malmö högskolas entré.

Milsa 2.0 drivs av Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Högskola. Foto: Marina Andersson.

Sidan senast uppdaterad: