Samhälls- och hälsoorientering+ (SOH+)

Projektet Samhälls- och hälsoorientering+ (SOH+) för ökat deltagande i samhällslivet har beviljats medfinansiering för att främja tredjelandsmedborgares deltagande i samhällslivet.

Västmanlands Kommuner och Landsting, samarbetar med Arboga kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Västerås kommun och Landstinget Västmanland med syfte att främja tredjelandsmedborgares deltagande i samhällslivet. Genom ett nytt projekt ska samverkan utvecklas ytterligare.

Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfondens stöd till projektet motsvarar 7,3 miljoner kronor och möjliggör för kommunerna att utveckla ordinarie samhällsorientering genom en ny organisation med samverkan över kommungränserna.

Utbild­ning och samord­ning av kommu­ni­ka­törer för ökad integ­ra­tion

Inom ramen för projektet kommer 12 kommunikatörer att utbildas och anställas för att ge samhällsstöd till de cirka 1 000 tredjelandsmedborgare bosatta i kommunerna. Målgruppen får stöd genom en utökad samhällsorientering med fokus på hälsa, samt genom individanpassat stöd på modersmål efter behov. Målsättningen är att underlätta etableringen av individen på dess väg mot självförsörjning och inkludering.

Regi­onal samverkan

Genom heltidsanställdakommunikatörer och regional samverkan avser projektet bidra till en långsiktigt hållbar verksamhet som kommer målgruppen till gagn på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Projektet beräknas pågå 1 juli 2016-1 juli 2018.

Projektet är avslutat.

Två kvinnor i halvbild. De står utomhus med ett stort träd i bakgrunden.

Projektledare Petra Eriksson Hallin tillsammans med Christina Söderström-Nilsson, Processledare Internationalisering/EU/Strukturfonder, Västmanlands Kommuner och Landsting. Foto: Lise Wacker.

Sidan senast uppdaterad: