Stöd vid familjeåterförening

SOS Barnbyar har inom sin ordinarie verksamhet i Hammarkullen, Göteborg sett brister i mottagningssystemet för TLM (Tredjelandsmedborgare) som kommer till Sverige av anknytningsskäl. Aktuell forskning och vittnesmål från både kommuner och den påverkade målgruppen visar på ett stort behov av kompletterande stödinsatser för att underlätta både mottagnings & etableringsprocess för familjer som återförenas.

Bristerna i mottagningssystemet leder till att ungdomarna som familjer kommer på anknytning till, får ta det överhängande ansvaret för familjens etableringsprocess och ombesörja många nödvändiga myndighetskontakter. Detta rubbar maktbalansen inom familjerna och bidrar till konflikter, stress och försvårad etableringsprocess för familjen. Med grund i detta kommer projektet syfta till framtagandet av ett familjestärkande program som ska motverka utanförskap och stärka förutsättningarna för familjerna att kunna etablera sig i samtliga delar av samhället.

Projektets målsättning är att barn och vuxna som kommer till Sverige på anknytning har ökade förutsättningar att etablera sig i samhället. Projektet arbetar dels på individnivå och på strukturell nivå. På individnivå arbetar vi med att stärka föräldrars egenmakt och ge dem ökad möjlighet att ta huvudansvar för familjen genom insatser inom tre huvudområden:

1) Familjer kan utifrån behov orientera sig i samhället

2) Ökad anställningsbarhet

3) Tryggare föräldraroll

På strukturell nivå arbetar vi för effektivare samordning av service till TLM som kommer på anknytning genom att synliggöra brister och luckor i mottagnings och stödsystemet, och engagera myndigheter och beslutsfattare i en diskussion om vilka åtgärder som krävs för att uppnå långsiktiga förbättringar.

Projektidén utgår från en behovskartläggning kring målgruppen som möjliggjorts genom stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Under kartläggningen har verksamhetens mentorer mött cirka 15 familjer och samlat in relevant kunskap kring deras stödbehov. Projektet kommer ha sin bas i SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg och pågå från januari 2020 fram till december 2022. Under de två första kvartalen kommer fokus ligga på framtagandet av programmet. Därefter ska direkt verksamhet gentemot målgruppen vara igång. Familjerna kommer rekryteras b.la genom samverkan utifrån IOP-avtal med Göteborg Stad samt övriga aktörer som möter målgruppen. Målet är att involvera 60 familjer under projekttiden.

Strukturen på programmet liknar organisationens ordinarie ungdomsverksamheten. De deltagande familjerna tilldelas en familjecoach som kommer erbjuda kompletterande stödinsatser enligt projektets syfte, samt vägleda familjerna till de instanser som erbjuds inom offentlig sektor/i samhället. Kartläggningsprojektet har t.ex. visat att målgruppen ofta inte känner till vilka verksamheter som finns att tillgå och projektets mål är att agera som ett kompletterande stöd och att bidra till att de resurser som finns tillgängliga används så effektivt som möjligt.

Förväntat resultat är att deltagande familjer kommer få ökade förutsättningar för effektiv etablering, att mottagningsprocessen har förbättrats, att de instanser som erbjuds i offentlig sektor utnyttjas effektivt samt att de myndigheter som möter målgruppen erbjuder det stöd som de är skyldiga till att göra.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 10 780 322 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: