Bostäder för asylsökande

Den som söker asyl i Sverige har rätt att få hjälp med en tillfällig bostad av Migrationsverket. Migrationsverket hyr lägenheter av hyresvärdar runt om i Sverige. Migrationsverket har även kollektiva bostäder och när det behövs upphandlade tillfälliga bostäder.


Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda ett reformerat mottagningssystem. Det innebär bland annat att Migrationsverket ska förbereda en förändring av boendebeståndet. Istället för lägenhetsboenden ska förhyrda kollektiva boenden och upphandlade boenden med kringtjänster användas i större omfattning.

Reformeringen innebär inte att antalet boendeplatser ska öka i dagsläget. Den bostadskapacitet som behövs varierar över tid. Det baseras på myndighetens prognoser.

Migra­tions­ver­kets prognos är utgångs­punkt

Fyra gånger per år lämnar Migrationsverket en prognos till regeringen över hur migrationen till Sverige bedöms se ut den närmaste tiden. Prognoserna visar bland annat hur många som väntas söka asyl i Sverige. Med hjälp av prognoserna vet Migrationsverket i början av året hur många som beräknas behöva hjälp att få en bostad ordnad.

Följande faktorer tittar Migrationsverket på för att bedöma behovet:

  • Hur många som förväntas söka asyl i Sverige varje år.
  • Hur många av de sökande som bedöms behöva en bostad.
  • Hur många som flyttar ut från Migrationsverkets bostäder på grund av beslut i asylärendet eller att den sökande hittat en egen bostad.

Den senaste prognosen

Migra­tions­ver­kets olika ­former av bostäder

Migrationsverket har olika bostäder som ingår i den samlande benämningen anläggningsbostäder (ABO).

Bostads­an­lägg­ningar vid ankomst

När en person ansöker om asyl registrerar Migrationsverket först ansökan. Migrationsverket erbjuder då den asylsökande att bo på en anläggning i närheten av Migrationsverkets kontor. Dessa anläggningar finns i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsverkets hyr fastigheterna och har egen personal som arbetar på anläggningen.

Bostad under asylut­red­ning

När Migrationsverket har registrerat ansökan om asyl anvisar Migrationsverket plats till de som behöver.

Migrationsverkets bostäder

En person som har sökt skydd i Sverige erbjuds i första hand en bostad där han eller hon har möjlighet att laga sin egen mat. Migrationsverket hyr bostaden och driver det i några fall med egen personal. Det kan exempelvis vara lägenheter och större fastigheter där människor bor i kollektiv. Asylsökande måste alltid vara beredda att dela rum. Familjer får bo tillsammans i eget rum eller lägenhet.

Upphandlade bostäder

Om de bostäder som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga bostäder för asylsökande. Vid en upphandling av bostäder köper Migrationsverket både en plats och kringtjänster för driften av bostäderna. I första hand ska även dessa bostäder ge möjlighet att laga egen mat, i andra hand upphandlar myndigheten bostäder där leverantören ordnar mat. 

Till­fäl­liga platser vid extra ordi­nära situ­a­tioner

Om antalet personer som har behov av bostäder är större än vad Migrationsverket har tillgång till kan kommunernas boendeplatser komma att behövas som ankomstboende. Vid extra ordinära situationer kan det också bli aktuellt med andra typer av platser och i sista hand med tältboenden.

Vilken bostad får en sökande?

Vilken bostadsform och ort Migrationsverket erbjuder den sökande utgår från ankomstort, planerad handläggningsprocess och individens behov.

Åter­vän­dan­de­center

Återvändandecenter är ett kollektivt boende där mat och logi erbjuds. Där finns möjlighet till aktiviteter som ska underlätta ett återvändande, som Migrationsverkets personal och frivilligorganisationer anordnar. Dessa boenden ligger i närheten av avreseort.

Bosätt­ning i kommun vid uppe­hålls­till­stånd

Asylsökande som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder ska så snart som möjligt få erbjudande om att flytta från asylboendet till en bostad som en kommun ordnar, enligt bosättningslagen. Asylsökande som har ordnat bostad på egen hand under asyltiden kommer inte att få ett erbjudande om en bostad av kommunen eftersom de redan bor i en kommun.

Barn utan vård­nads­ha­vare

Sveriges kommuner ordnar bostad och god man till minderåriga barn som har sökt asyl i Sverige utan medföljande vårdnadshavare – ensamkommande barn.

Läs mer om kommunens boende för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: