Ersätt­ning för onormalt slitage i asyl­bo­städer

Migrationsverket hyr lägenheter och kollektiva bostäder runt om i Sverige. Migrationsverkets tillfälliga bostäder används av de asylsökande som behöver boende under asylprocessen.

Enligt Migrationsverkets standard bor det i snitt två personer per rum i en lägenhet, vilket är fler än snittet för en lägenhet i Sverige. Eftersom boendet är kortsiktigt är omsättningen i exempelvis lägenheter högre än vad den skulle vara om en privatperson skulle hyra lägenheten. På grund av det slits de lägenheter Migrationsverket hyr ibland mer än vad som bedöms som normalt slitage inom branschen. Därför har Migrationsverket ett system för att utreda och ersätta ersättningsanspråk för slitage.

Hante­ring av ersätt­nings­an­språk för slitage i bostad

En hyresvärd/leverantör som vill ha ersättning för skador i ett boende gör det via ett ersättningsanspråk till Migrationsverket. Hyresvärden/leverantören fyller i en excel-blankett per adress/lägenhetsnummer och skickar den via mejl till aterstallningsteam@migrationsverket.se.

Blankett för begäran om ersättning för slitage i anläggningsbostad Excel, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom att använda blanketten och fylla i de uppgifter som Migrationsverket behöver kan handläggningen börja tidigare och det tar inte extra tid för kompletteringar. Skicka med underlag som ger mer information om skadan eller visar på gjorda åtgärder.

För att du ska få din ersättning behöver Migrationsverket följande underlag:

  • komplett ifylld excel-blankett med fullständiga uppgifter för samtliga ersättningsanspråk
  • bilder som visar skador och eventuella gjorda åtgärder
  • besiktningsprotokoll (tillträdesprotokoll och avflyttningsprotokoll)
  • i förekommande fall, fakturor som styrker kostnader för gjorda åtgärder
  • om det är en vattenskada – skaderapport från en auktoriserad besiktningsman med ålders- och orsaksbedömning.

Innan du skickar in underlagen bör du särskilt kontrollera att

  • eventuella åtgärder är tydligt beskrivna och dokumenterade
  • samtliga underlag för att styrka skador och åtgärder är bifogade till anspråket
  • åldersavdrag enligt REPAB-fakta eller SABO:s nyckeltal är gjorda.

Observera att det inte utgår någon ersättning för åtgärder som anses vara normal förslitning, underhåll eller avskrivningar. Migrationsverket ersätter inte skador som bedöms vara uppsåtlig skadegörelse eller stöld. Brand eller brandskada som orsakats av sökande ersätts inte heller.

Processen för hante­ring av ersätt­nings­an­språk

Processen om ersättningsanspråk steg för steg: Fastighetsägare/leverantör inkommer med ersättningsanspråk; Handläggning påbörjas; Eventuell komplettering begärs; Ersättningsanspråket godkänns, justeras eller nekas; Ersättningsanspråket regleras genom att parterna ingår en överenskommelse; Fastighetsägare/leverantör fakturerar Migrationsverket.

Hand­lägg­ningen av ett ärende

Om ärendet är komplett påbörjas handläggningen. Om det finns behov av kompletteringar kontaktar Migrationsverket den hyresvärd/leverantör som inkommit med ersättningsanspråket. Processen kan ta olika lång tid beroende på ärendet.

Det finns inte någon generell handläggningstid i dagsläget. Migrationsverket får in många krav på ersättning gällande onormalt slitage. Handläggningen tar olika lång tid beroende på storlek av kravet och tillgänglig dokumentation. Det kan krävas kompletteringar vilket förlänger processen.

Ja. Det är dock viktigt att hyresvärden/leverantören kan styrka alla skador som åtgärdats, därför är det viktigt med god dokumentation, till exempel besiktningsprotokoll och fotografier. Kvitton och fakturor på utfört arbete är också bra att bifoga kravet för att styrka prissättningen.

När bedömningen av ersättningsanspråket är gjord, skickas ett förslag på ersättning till kravställaren. Är vi överens om beloppet skickar kravställaren en faktura på överenskommet belopp till Migrationsverket.

Om ersättningskravet ställs till Migrationsverket efter avflyttning, skickas en överenskommelse för underskrift till hyresvärd/leverantör när bedömning gjorts. Därefter skickar hyresvärden/leverantören en faktura på det överenskomna beloppet

Vad kan en hyresvärd/​leve­rantör få ersätt­ning för?

Migrationsverket ersätter skador utöver det som anses normalt. Ett visst slitage på exempelvis lägenheter sker oavsett vem som hyr och är inräknat i hyran. Det är den typen av slitage som går utöver det som anses vara normalt som Migrationsverket ersätter. Migrationsverket ersätter inte uppsåtlig skadegörelse.

För att kunna göra en bedömning av slitaget behöver Migrationsverket information. Migrationsverket behöver bland annat veta orsaken till slitaget. Besiktningsprotokoll för tillträde och avflyttning blir viktiga underlag för att ta ställning till detta. Även foton för uppkommen skada kontrolleras.

Om Migrationsverket medger ersättning behöver det även göras en skälighetsbedömning av hur stor ersättning som ska betalas ut. Skälighetsbedömningen görs med utgångspunkt i de olika uppgifterna som hyresvärd/leverantör fyller i utifrån blanketten för ersättningsanspråk och jämförs med nyckeltal från SABO. De böcker som Migrationsverket använder är Nyckeltal för lägenhetsreparationer/SABO Nyckeltal för underhåll av bostäder och REPAB Fakta underhållskostnader.

Finns det ett behov av kompletteringar kontaktar Migrationsverket den hyresvärd, leverantör eller i förekommande fall fullmaktsinnehavare som inkommit med ersättningsanspråket. Det kan till exempel vara en kompletterande skaderapport vid en vattenskada där det framgår hur den uppkommit, omfattningen och vem som kan ha orsakat den. Det kan även vara ett underlag som styrker ålder för den åtgärd man sökt ersättning för.

Skadegörelse av tredje part som anses vara utförd med uppsåt, dvs. att någon förstört något med avsikt.

Migrationsverket informerar de sökande som bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder om vilka regler som gäller för lägenhetsboende. Migrationsverket är inte ansvarig för asylsökandes brottsliga handlingar.

Ett åldersavdrag görs på en produkt eller en åtgärd för att kunna konstatera dess aktuella värde, till exempel samtliga ytskikt, inredning, byggdelar med mera.

Exempel: Ett ytskikt har beroende på typ en tidsintervall för när ett underhåll bör utföras för att ytskikt inte ska ta skada eller gå sönder.

Målade eller tapetserade väggar har mellan 12–13 års avskrivningstid, efter detta kan man konstatera att ytskiktet är avskrivet. Inventarier har en värdeminskning som bedöms efter samma principer. Det är restvärdet efter avskrivning som ersätts.

Böckerna används primärt som ett hjälpmedel för kostnadsberäkning i samband med besiktningar där skador och brister uppmärksammats. Med SABO:s Nyckeltal för lägenhetsreparationer/Nyckeltal för underhåll av bostäder och REPAB Fakta underhållskostnader kan man beräkna skälig ersättning med utgångspunkt i marknadsmässiga priser och avskrivningstider.

Vilken tidpunkt som gäller beror på vilket sorts boende det varit fråga om, samt på vad som eventuellt står i ditt avtal om senaste tidpunkt för att begära ersättning.

Om det inte finns något särskilt angivet i ditt avtal gäller följande:

  • För bostäder som omfattas av jordabalkens bestämmelser, det vill säga hyresavtal, gäller en tvåårig preskriptionstid enligt vad som närmre framgår av 12 kap. 61 § jordabalken.
  • För övriga bostäder gäller de allmänna bestämmelserna om tioårig preskription.

Migrationsverkets uppfattning är att upphandlade avtal om tillfälligt boende (så kallade ABT-boenden), inte är att se som sådana hyresavtal som omfattas av jordabalkens bestämmelser.

Över­ens­kom­melse mellan parterna

Efter att hyresvärd/leverantör och Migrationsverket ingått en överenskommelse om ersättning fakturerar avtalsparten Migrationsverket som i sin tur betalar ut ersättningen.

Migrationsverket behöver ha en överenskommelse i original. Skriv ut överenskommelsen i två exemplar och skriv under båda. Posta sedan till Migrationsverket, adress finns på överenskommelsen. Ange gärna vilken adress som ni själva vill ha påskrivet original skickat till.

Det är också möjligt att mejla in underskriven överenskommelse till aterstallningsteam@migrationsverket.se

Om hyresvärd/leverantör inte är nöjd med den ersättning Migrationsverket erbjudit kan hyresvärd/leverantör driva ärendet vidare rättsligt.

Fakturan hanteras inom normala betalningsvillkor, 30 dagar.

Faktu­re­ring och utbe­tal­ning

När Migrationsverket och hyresvärd/leverantör träffat en överenskommelse går det bra att faktura överenskommet eller på annat sätt medgivet belopp.

Faktura på överenskommet belopp skickas i första hand via e-faktura. I andra hand skickas fakturan till Migrationsverkets fakturacentral, Box 398, 737 26 Fagersta.

Om du saknar möjlighet att skicka en e-faktura kan du använda vår kostnadsfria e-tjänst Visma Supplier Center. Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor och idag saknar e-fakturalösning.

Om du vill börja skicka kundfakturor via Visma Supplier Center kontaktar du Migrationsverkets redovisningsenhet via mejl. De genererar då en inbjudan till Visma Supplier Center. Om du har frågor om e-fakturering kan du mejla till Migrationsverket: redovisningsenheten@migrationsverket.se

Fakturor som kommer in till Migrationsverket med ersättningsanspråk för onormalt slitage ska ha referens "kostnadsställe 1112" och innehålla diarienumret, adressen och lägenhetsnumret som är kopplade till ärendet. Det påskyndar hanteringen i Migrationsverkets elektroniska fakturaflöde.

Migrationsverket tillämpar 30 dagars betalningstid.

När bedömningen om skälig ersättning är slutförd och parterna ingått en överenskommelse fakturerar hyresvärd/leverantör Migrationsverket det belopp man kommit överens om.

Har förfallodatum på fastighetsägare/leverantörers faktura passerat vänligen kontakta aterstallningsteam@migrationsverket.se

Ja. Migrationsverket kan som regel enbart betala ut pengarna till avtalsparten. Det finns dock undantag där parterna (t.ex. hyresvärden och fastighetsägaren) kommit överens sinsemellan att utbetalning ska ske direkt till fastighetsägaren. Då ser myndigheten till att ange detta i överenskommelsen. Överlåtelsen måste först godkännas av Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: