Ersätt­ning för onormalt slitage i asyl­bo­städer

Migrationsverket hyr lägenheter och kollektiva bostäder runt om i Sverige. Migrationsverkets tillfälliga bostäder används av de asylsökande som behöver boende under asylprocessen.

Enligt Migrationsverkets standard bor det i snitt två personer per rum i en lägenhet, vilket är fler än snittet för en lägenhet i Sverige. Eftersom boendet är kortsiktigt är omsättningen i exempelvis lägenheter högre än vad den skulle vara om en privatperson skulle hyra lägenheten. På grund av det slits de lägenheter Migrationsverket hyr ibland mer än vad som bedöms som normalt slitage inom branschen. Därför har Migrationsverket ett system för att utreda och ersätta ersättningsanspråk för slitage.

Hante­ring av ersätt­nings­an­språk för slitage i bostad

En hyresvärd/leverantör som vill ha ersättning för skador i ett boende gör det via ett ersättningsanspråk till Migrationsverket. Hyresvärden/leverantören fyller i en excel-blankett per adress/lägenhetsnummer och skickar den via mejl till aterstallningsteam@migrationsverket.se.

Blankett för begäran om ersättning för slitage i anläggningsbostad Excel, 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom att använda blanketten och fylla i de uppgifter som Migrationsverket behöver kan handläggningen börja tidigare och det tar inte extra tid för kompletteringar. Skicka med underlag som ger mer information om skadan eller visar på gjorda åtgärder.

För att du ska få din ersättning behöver Migrationsverket följande underlag:

 • komplett ifylld excel-blankett med fullständiga uppgifter för samtliga ersättningsanspråk
 • bilder som visar skador och eventuella gjorda åtgärder
 • besiktningsprotokoll (tillträdesprotokoll och avflyttningsprotokoll)
 • i förekommande fall, fakturor som styrker kostnader för gjorda åtgärder
 • om det är en vattenskada – skaderapport från en auktoriserad besiktningsman med ålders- och orsaksbedömning.

Innan du skickar in underlagen bör du särskilt kontrollera att

 • eventuella åtgärder är tydligt beskrivna och dokumenterade
 • samtliga underlag för att styrka skador och åtgärder är bifogade till anspråket
 • åldersavdrag enligt REPAB-fakta eller SABO:s nyckeltal är gjorda.

Observera att det inte utgår någon ersättning för åtgärder som anses vara normal förslitning, underhåll eller avskrivningar.

Processen för hante­ring av ersätt­nings­an­språk

Processen om ersättningsanspråk steg för steg: Fastighetsägare/leverantör inkommer med ersättningsanspråk; Handläggning påbörjas; Eventuell komplettering begärs; Ersättningsanspråket godkänns, justeras eller nekas; Ersättningsanspråket regleras genom att parterna ingår en överenskommelse; Fastighetsägare/leverantör fakturerar Migrationsverket.Förstora bilden

Hand­lägg­ningen av ett ärende

Om ärendet är komplett påbörjas handläggningen i turordning. Om det finns behov av kompletteringar kontaktar Migrationsverket den avtalspart som inkommit med ersättningsanspråket. Processen kan ta olika lång tid beroende på ärendet.

Det finns inte någon generell handläggningstid i dagsläget. Migrationsverket får in många krav på ersättning gällande onormalt slitage. Handläggningen tar olika lång tid beroende på storlek av kravet och tillgänglig dokumentation. Det kan krävas kompletteringar vilket förlänger processen.

Ja. Det är dock viktigt att avtalsparten kan styrka alla skador som åtgärdats, därför är det viktigt med god dokumentation, till exempel besiktningsprotokoll och fotografier. Kvitton och fakturor på utfört arbete är också bra att bifoga kravet för att styrka åtgärden.

Vad kan en hyresvärd/​leve­rantör få ersätt­ning för?

Migrationsverket ersätter skador utöver det som anses normalt. Ett visst slitage på exempelvis lägenheter sker oavsett vem som hyr och är inräknat i hyran. Det är den typen av slitage som går utöver det som anses vara normalt som Migrationsverket kan ersätta.

Hyresvärden kan genom hyresavtalet vara kompenserad för det ökade slitaget. Utrymmet för att få ersättning gällande ett onormalt slitage eller andra skador är därmed mycket begränsat.

Ett åldersavdrag görs på en produkt eller en åtgärd för att kunna konstatera dess aktuella värde, till exempel samtliga ytskikt, inredning, byggdelar med mera.

Exempel: Ett ytskikt har beroende på typ en tidsintervall för när ett underhåll bör utföras för att ytskikt inte ska ta skada eller gå sönder.

Målade eller tapetserade väggar har 12–13 års avskrivningstid; efter det kan man konstatera att ytskiktet är avskrivet. Inventarier har en värdeminskning som bedöms efter samma principer. Det är restvärdet efter avskrivning som ersätts.

Med SABO:s nyckeltal för lägenhetsreparationer/nyckeltal för underhåll av bostäder och REPAB Fakta underhållskostnader kan man beräkna skälig ersättning med utgångspunkt i marknadsmässiga priser och avskrivningstider.

Om det inte finns något särskilt angivet i ditt avtal gäller följande:

 • För bostäder som omfattas av jordabalkens bestämmelser, det vill säga hyresavtal, gäller en tvåårig preskriptionstid enligt vad som närmre framgår av 12 kap. 61 § jordabalk (1970:994).
 • För övriga bostäder gäller de allmänna bestämmelserna om tioårig preskription. 2 § Preskriptionslag (1981:130).

Över­ens­kom­melse mellan parterna

Ja, den skriftliga överenskommelsen kan mejlas till aterstallningsteam@migrationsverket.se eller direkt till handläggaren efter överenskommelse. Detta förutsatt att handlingen har skannats in så att alla uppgifter går att läsa och finns bifogade i mejlet. Om det inte är möjligt kan överenskommelsen skickas med post.

Om avtalsparten inte är nöjd med den ersättning som Migrationsverket har erbjudit kan avtalsparten välja att pröva ärendet rättsligt.

Faktu­re­ring och utbe­tal­ning

Under pågående avtalstid

När Migrationsverket och avtalspart träffat en överenskommelse går det bra att faktura överenskommet belopp.

Efter avslutad avtalstid

Vid avflyttning ska underskriven överenskommelse ha inkommit till Migrationsverket innan överenskommet belopp faktureras av avtalsparten.

Faktura på överenskommet belopp skickas i första hand via e-faktura. I andra hand skickas fakturan till Migrationsverkets fakturacentral, Box 398, 737 26 Fagersta.

Om du saknar möjlighet att skicka en e-faktura kan du använda vår kostnadsfria e-tjänst Visma Supplier Center. Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor och idag saknar e-fakturalösning.

Om du vill börja skicka kundfakturor via Visma Supplier Center kontaktar du Migrationsverkets redovisningsenhet via mejl. De genererar då en inbjudan till Visma Supplier Center. Om du har frågor om e-fakturering kan du mejla till Migrationsverket: redovisningsenheten@migrationsverket.se

Fakturor som kommer in till Migrationsverket med ersättningsanspråk för onormalt slitage ska innehålla följande uppgifter:

 • Kostnadsställe 1112
 • Diarienumret alternativt ärendets referensnummer
 • Adress och lägenhetsnumret som är kopplade till ärendet.

Ja. Migrationsverket kan som regel enbart betala ut pengarna till avtalsparten. Det finns dock undantag där parterna, till exempel avtalsparten och fastighetsägare, kommit överens sinsemellan att utbetalning ska ske direkt till fastighetsägaren. Ett överlåtelseavtal alternativt en fullmakt ska då skickas till Migrationsverkets redovisningsenhet för godkännande.

Vid en överenskommelse efter avslutad avtalstid ser myndigheten till att ange överlåtelsen i överenskommelsen.

När avtalspart och Migrationsverket har kommit överens om ersättning ska avtalsparten fakturera Migrationsverket för utbetalning av den överenskomna ersättningen. Avtalsparten får sin utbetalning inom den angivna tiden på fakturan (normalt 30 dagars betalningstid), dock kan det ibland dröja 2–3 bankdagar innan beloppet syns på kontot.

Sidan senast uppdaterad: