Anmäl intresse för att bli förordnad som biträde

Migrationsverket utser biträden i alla slags migrationsärenden som myndigheten handlägger. På denna sida får du information om hur du går till väga för att anmäla ditt intresse för att bli förordnad som biträde.

Blankett för intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde hittar du längre ner på sidan.

E-tjänst för biträ­den

I och med att du anmäler intresse för uppdrag som offentligt biträde får du tillgång till e‑tjänsten för biträden. När du har blivit registrerad får du en länk via mejl där du kan logga in på e-tjänsten med din e-legitimation. I e-tjänsten kommunicerar Migrationsverket dokument i ärenden där du är förordnad. Du skickar in inlaga, kostnadsräkning och övriga dokument digitalt i e-tjänsten, där du även får tillgång till kalender och bokningar.

Läs mer på sidan E-tjänst för biträden

Kompe­tens­pröv­ning vid förord­nandet för uppdraget som offent­ligt biträde

Enligt 26 § rättshjälpslagen ska Migrationsverket vid varje förordnande av offentligt biträde göra en bedömning av om du är lämplig som offentligt biträde.

Du som vill bli förordnad behöver styrka dina kvalifikationer. För att bli förordnad som offentligt biträde i migrationsärenden krävs en svensk juristexamen eller motsvarande kunskaper i migrationsrätt, familjerätt och förvaltningsrätt. Du måste även ha processvana i svensk domstol.

Migrationsverket kräver också att du har en ansvarsförsäkring och F-skatt.

Den som blivit avstängd av en allmän domstol eller en förvaltningsdomstol, utesluten ur advokatsamfundet, begått brott, har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller försatts i konkurs kan Migrationsverket avregistrera eller stänga av under en tid. Detsamma gäller en person som i övrigt visat sig olämplig för uppdrag som offentligt biträde.

För att Migrationsverket ska kunna göra en kompetensbedömning behöver du skicka in formuläret Underlag för kompetensprövning, tillsammans med examensbevis från juristutbildning, kursintyg och andra dokument som är viktiga för att styrka din migrationsrätts- och barnrättskompetens. Ange gärna Migrationsverkets beteckningsnummer för ärenden där du har varit delaktig.

Är du advokat behöver du inte lämna in examensbevis från juristutbildning.

Saknas dokument kommer Migrationsverket inte att kunna göra en bedömning, vilket kan påverka dina möjligheter att förordnas.

Formuläret Underlag för kompetensprövning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka underlaget till offentligabitraden@migrationsverket.se

Biträde för förvarstagna och i jour­verk­samhet

Frågan om offentligt biträde i ärenden om uppsikt och förvar är inte specifikt reglerad i 18 kapitlet 1 § utlänningslagen eller förarbeten. Migrationsverkets bedömning är att frågan om uppsikt och förvar ingår i ärenden om avvisning eller utvisning vilket framgår av 18 kapitlet 1 § första stycket 1, 2 och 3 utlänningslagen.

Innan du markerar att du är tillgänglig för jour/förvarsärenden i intresseanmälan behöver du tänka på följande förutsättningar:

  • Migrationsverket förordnar offentligt biträde i ärenden där det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas/utvisas samt i ärenden gällande verkställighet av laga kraft vunna beslut om avvisning/utvisning, om/när utlänningen hålls i förvar.
  • En utlänning kan även tas i förvar för att förbereda eller säkerställa en överföring enligt Dublinförordningen. Dessa personer behöver ett biträde som kan ställa upp på möten med kort varsel och utanför kontorstid. Samma förutsättningar gäller för utlänningar vars ärende hanteras av Migrationsverkets jour på Arlanda.
  • Migrationsverket eftersträvar att förordna biträden enligt principen om geografisk närhet och med hög tillgänglighet på telefon, även utanför kontorstid. Detta med anledning av att det, gällande förvarsärenden och ärenden som hanteras av jourverksamheten på Arlanda, är viktigt att det offentliga biträdet skyndsamt kan infinna sig och sätta sig in i ärendet.
  • Biträden som förordnas inom ramen för jourverksamhet kan även uppmanas att med mycket kort varsel inkomma med yttranden gällande ett ärendes utgång.
  • För bästa möjliga kontakt behöver ett mobilnummer som kan nås på jourtid anges i förteckningen och anmälas i samband med registrering.

Intres­se­an­mälan för uppdrag som offent­ligt biträde

För att anmäla intresse fyller du i blanketten Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde.

Skicka underskriven intresseanmälan till

Migrationsverket
Registraturen i Örebro
Box 2073
700 02 Örebro

Det går även bra att skanna in underskrivet original och mejla det till registratur-bitradesuppgifter@migrationsverket.se

Blanketten Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

När du har anmält intresse och Migrationsverket har registrerat dina uppgifter i förteckningen kan du kontrollera dina uppgifter genom att logga in på e-tjänsten för biträden. Du får en inloggningslänk i ett separat mejl. Du behöver Bank-ID för att logga in i e-tjänsten.

Kontakt­upp­gifter

Om du har frågor om förteckningen eller andra biträdesfrågor kan du kontakta Migrationsverkets centrala organisation för biträdesfrågor genom att mejla till offentligabitraden@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: