Anmäl intresse för att bli förordnad som biträde

Migrationsverket utser biträden i alla slags migrationsärenden som myndigheten handlägger. På denna sida får du information om hur du går till väga för att anmäla ditt intresse för att bli förordnad som biträde.

Blankett för intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde hittar du längre ner på sidan.

E-tjänst för biträ­den

I och med att du anmäler intresse för uppdrag som offentligt biträde får du möjlighet att använda e‑tjänsten för biträden. När du har blivit registrerad får du en länk via mejl där du kan logga in på e-tjänsten med din e-legitimation. Där får du bland annat tillgång till kalender och bokningar.

Successivt kommer alla förordnanden oavsett grundärendets kategori att kunna hanteras via denna tjänst.

Läs mer på sidan E-tjänst för biträden

Kompe­tens­pröv­ning vid förord­nandet för uppdraget som offent­ligt biträde

Du som vill kunna bli förordnad ex officio, enligt uppdrag av Migrationsverket, behöver styrka dina kvalifikationer enligt fastställda krav.

Detta gör du på formuläret Underlag för kompetensprövning som du mejlar till kompetensprovning-offentligabitraden@migrationsverket.se.

Standarden för initial lämplighetsbedömning finns i dokumentet Standard för lämplighetsbedömning ex officio.

Offentligt biträde förordnas av Migrationsverket med utgångspunkt från reglerna i 26 § rättshjälpslagen och 5 § lagen om offentligt biträde.

Enligt 26 § rättshjälpslagen ska Migrationsverket vid varje förordnande av offentligt biträde göra en bedömning av om du är lämplig som offentligt biträde. Det är du som vill förordnas som biträde som har bevisbördan för att du uppfyller lämplighetskraven. Är du försatt i konkurs eller har begått brott kan du inte anses uppfylla lämplighetskravet.

Formuläret Underlag för kompetensprövning Pdf, 797.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Standard för lämplighetsbedömning ex officio Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Biträde för förvarstagna och i jour­verk­samhet

Frågan om offentligt biträde i ärenden om uppsikt och förvar är inte specifikt reglerad i 18 kapitlet 1 § utlänningslagen eller förarbeten. Migrationsverkets bedömning är att frågan om uppsikt och förvar ingår i ärenden om avvisning eller utvisning vilket framgår av 18 kapitlet 1 § första stycket 1, 2 och 3 utlänningslagen.

Innan du markerar att du är tillgänglig för jour/förvarsärenden i intresseanmälan behöver du tänka på följande förutsättningar:

  • Migrationsverket förordnar offentligt biträde i ärenden där det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas/utvisas samt i ärenden gällande verkställighet av laga kraft vunna beslut om avvisning/utvisning, om/när utlänningen hålls i förvar.
  • En utlänning kan även tas i förvar för att förbereda eller säkerställa en överföring enligt Dublinförordningen. Dessa personer behöver ett biträde som kan ställa upp på möten med kort varsel och utanför kontorstid. Samma förutsättningar gäller för utlänningar vars ärende hanteras av Migrationsverkets jour på Arlanda.
  • Migrationsverket eftersträvar att förordna biträden enligt principen om geografisk närhet och med hög tillgänglighet på telefon, även utanför kontorstid. Detta med anledning av att det, gällande förvarsärenden och ärenden som hanteras av jourverksamheten på Arlanda, är viktigt att det offentliga biträdet skyndsamt kan infinna sig och sätta sig in i ärendet.
  • Biträden som förordnas inom ramen för jourverksamhet kan även uppmanas att med mycket kort varsel inkomma med yttranden gällande ett ärendes utgång.
  • För bästa möjliga kontakt behöver ett mobilnummer som kan nås på jourtid anges i förteckningen och anmälas i samband med registrering.

Intres­se­an­mälan

För att anmäla intresse fyller du i blanketten Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde.

Skicka intresseanmälan till

Migrationsverket
Registraturen i Örebro
Box 2073
700 02 Örebro

Hanteringen av intresseanmälan för förordnanden som offentligt biträde gäller sedan september 2018.När du har anmält intresse och Migrationsverket har fått in dina uppgifter i förteckningen över dem som har anmält intresse för förordnanden som offentligt biträde (Judith), kan du kontrollera dina uppgifter genom att logga in på e-tjänsten för biträden. 

Blanketten intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde Pdf, 796.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt­upp­gifter

Om du har frågor om förteckningen över dem som anmält intresse för förordnanden som offentligt biträde, Judith eller andra juridiska frågor kan du kontakta Migrationsverkets centrala samordnare i frågor gällande offentliga biträden, Lars Svanström. Mejladress: offentligabitraden@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: