Migrationsverket logotyp

Domar och rättsliga ställningstaganden

Dokument i rätts- och landinformationssystemet Lifos som berör arbetet som offentligt biträde.

För ett offentligt biträde som är ett så kallat distansbiträde, men som saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation. HFD 2016 ref 30länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En offentlig försvarare verksam långt från domstolsorten kan tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resa upp till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till, utan att kostnaden betraktas som en merkostnad hänförlig till avstånd. NJA 2012 s. 914

Timkostnadsnormen är beräknad så att den också ska täcka normala allmänna kontorskostnader så som kostnader för telefon, kopiering med mera. En offentlig försvarares rätt att kostnadsfritt få en kopia i pappersformat (NJA 2015 s. 693) saknar motsvarighet i Rättshjälpslagen. HFD 1406-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga om det ingår i uppdraget som offentligt biträde i ett avvisnings- eller utvisningsärende att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen. Dokument nummer 43812länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg ska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. MIG 2017:22

Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder. Dokument nummer 39276länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar utöver själva förvarsfrågan även beslut om avskiljande och placering i häkte av den förvarstagne. Det offentliga biträdet har därmed rätt till skälig ersättning för det biträde som lämnats den förvarstagne i samband med överklagande av Migrationsverkets beslut i samma frågor. Dokument nummer 29961länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsöverdomstolens beslut gällande fråga om bristfällig handläggning i Migrationsdomstol samt fråga om ersättning till offentligt biträde för utredning. Dokument nummer 20827länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av Migrationsverkets avgörande, under medverkan av tolk, ska anses ingå i den ersättning som tillerkänts biträdet av verket. Dokument nummer 29847länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återkallande av fullmakt för offentligt biträde bör betraktas som begäran om byte av biträde. Dokument nummer 15808länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?