Domar och rättsliga ställningstaganden

Dokument i rätts- och landinformationssystemet Lifos som berör arbetet som offentligt biträde.

Det finns förutsättningar att förordna ett offentligt biträde för en utlänning som är utvisad av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl när ansökan ska prövas enligt 12 kap. 19 b § fjärde stycket utlänningslagen. Dokument nummer 45701 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett biträde som är förordnat som offentligt biträde i ärende om uppehållstillstånd m.m. har rätt till skälig ersättning för det arbete som det offentliga biträdet lägger ner för att sökande ska få tillbaka ett pass som omhändertagits inom ramen för ärendet om uppehållstillstånd. Dokument nummer 45121 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med en muntlig förhandling om biträdet kallats för att delta över telefon men i stället valt att inställa sig på samma plats som sin huvudman. Huvudregeln bör vara att det offentliga biträdet närvarar på samma plats som den förvarstagne, framförallt när muntlig förhandling hålls inför den första nya prövningen av förvarsbeslutet.

Undantag kan göras om det finns skäl för deltagande över telefon och dessa skäl väger tyngre än de omständigheter som talat för närvaro tillsammans med den förvarstagne. Dokument nummer 45119 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättsligt ställningstagande kvalitetskrav på offentliga biträden, RS/021/2020 (version 2.0). Dokument nummer 47169 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 22 juni 2020 fattade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2859-19) beslut som gällde Migrationsverkets förteckning för offentliga biträden (JUDITH). I domen ger HFD Migrationsverket vägledning för tillämpningen av förteckning som ska ses som ett internt arbetsredskap för myndigheten.

I domen skriver domstolen att ett förordnande av ett offentligt biträde syftar till att säkerställa den asylsökandes intressen. För att säkerställa att uppdrag som offentligt biträde endast ges till personer som är lämpliga har Migrationsverket en förteckning som beslutsfattare inom myndigheten kan sedan ta del av den. Förteckningen ska ses som ett internt beslutsstöd för Migrationsverkets beslutsfattare. En person som anmäler intresse av att förordnas som offentligt biträde förs in i förteckningen om personen i fråga anses lämplig. På motsvarande sätt kan en person som inte längre anses lämplig avföras. Vid alla sådana åtgärder måste myndigheten iaktta allmänna principer om saklighet och objektivitet.

HFD skriver vidare förteckningen inte bindande för beslutsfattare vid Migrationsverket. Den som inte finns med kan fortfarande förordnas, exempelvis om en enskild har begärt det. Att någon avförs från förteckningen innebär alltså inte att personen avvisas som ombud eller biträde. Dokument nummer 44958 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett offentligt biträde kan i vissa fall beviljas ersättning för arbete som biträdet utfört i fråga om återreseförbud. Ett beslut om återreseförbud är ett separat beslut och inte en del av ett beslut om avlägsnande (se MIG 2013:24). När Migrationsverket beslutat om avlägsnande och återreseförbud samtidigt finns ett sådant samband mellan besluten att det finns rättsligt stöd för att bevilja ett offentligt biträde som är förordnad i ett ärende om avvisning eller utvisning ersättning också för arbetet som rör frågan om återreseförbud. Har sökande däremot nöjdförklarat sig innebär det att ärendet om avvisning eller utvisning inte kan överklagas och att ärendet är avslutas. Förordnandet som offentligt biträde har i dessa fall upphört. Dokument nummer 44585 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar även arbete att överklaga ett beslut om övervakat besök enligt 11 kap. 4 § utlänningslagen. Det offentliga biträdet har därmed rätt till ersättning för det arbete som utförts inom ramen för överklagandet av beslutet. Dokument nummer 44584 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En offentlig försvarare verksam långt från domstolsorten kan tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resa upp till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till, utan att kostnaden betraktas som en merkostnad hänförlig till avstånd. NJA 2012 s. 914.

Timkostnadsnormen är beräknad så att den också ska täcka normala allmänna kontorskostnader så som kostnader för telefon, kopiering med mera. En offentlig försvarares rätt att kostnadsfritt få en kopia i pappersformat (NJA 2015 s. 693) saknar motsvarighet i Rättshjälpslagen. HFD 1406-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga om det ingår i uppdraget som offentligt biträde i ett avvisnings- eller utvisningsärende att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen. Dokument nummer 43812 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg ska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. MIG 2017:22

Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder. Dokument nummer 39276 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återkallande av fullmakt för offentligt biträde bör betraktas som begäran om byte av biträde. Dokument nummer 15808 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: