Rättsutredning angående förändrad delgivning som påverkar överklagandetiden

I en rättslig utredning bedömer Migrationsverket att en sökandes ombud ska kunna ta emot delgivning av beslut som rör den sökande. Det gäller i de fall den sökande har lämnat fullmakt utan några inskränkningar till det offentliga biträdet.

Ett förslag till en övergripande förändring kräver ofta en rättsutredning innan förslag läggs fram och en ny rutin fastställs. Migrationsverket har idag inga nya rutiner eller instruktioner om när och hur denna rättsutredningen ska tillämpas, men när det finns nya rutiner och instruktioner kommer Migrationsverket att informera om det.

I Migrationsverkets rättsutredning görs bedömningen att det normalt finns rättsliga förutsättningar för att tillämpa förenklad delgivning i ärenden om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller ny prövning, om den sökande har lämnat fullmakt till det offentliga biträdet eller någon annan som är ombud i ärendet (jfr 14 och 15 §§ förvaltningslagen).

Om fullmakten inte innehåller några inskränkningar kan Migrationsverket utgå från att ombudet har rätt att företräda den sökande i allt som angår det aktuella ärendet, det vill säga även att ta emot delgivning.

Förordnandet som offentligt biträde innebär i sig inte att biträdet blir behörigt att ta emot delgivning.

Att utlänningen faktiskt tar del av en muntlig underrättelse, som görs i enlighet med utlänningsförordningens bestämmelse om underrättelse på ett språk som utlänningen förstår, kommer då inte att vara avgörande för att överklagandetiden ska börja löpa.

Migrationsverket kommer att mejla ut mer information till alla som är registrerade i vår förteckning över de som anmält intresse för förordnanden.

Du kan mejla frågor till offentligabitraden@migrationsverket.se