Nytt sätt att delge beslut i asylä­renden från 1 mars

Hittills har Migrationsverket delgivit beslut i asylärenden vid ett samtal på myndigheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1 mars kan den som sökt skydd i Sverige i stället få ta del av beslut i sitt ärende via ett utskick med post. I vissa fall kan du som offentligt biträde bli mottagare av delgivningen.

Från och med 1 mars blir det möjligt att delge beslut i asylärenden genom så kallad förenklad delgivning. Det innebär att beslutet skickas med post till den sökande. Närmast följande arbetsdag skickas ett nytt brev med ett kontrollmeddelande. Den sökande anses ha blivit delgiven beslutet två veckor efter att det skickats ut.

Efter att de två veckorna har gått och delgivning har skett har den sökande tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det innebär att när Migrationsverket använder sig av förenklad delgivning börjar beslutet att gälla fem veckor efter att det skickats.

Om beslutet är ett avslag och den sökande har fått en tidsfrist för att lämna Sverige frivilligt börjar tidsfristen att löpa från den dagen som beslutet vinner laga kraft.

Då kan ett offentligt biträde bli mottagare av en delgivning

Huvudregeln är att den sökande själv är delgivningsmottagare. För att du som offentligt biträde ska vara behörig att ta emot en delgivning krävs det att du har en fullmakt.

Även i fortsättningen blir den sökande kallad till ett samtal

Förenklad delgivning kommer fortsättningsvis att användas som huvudregel, men en bedömning av om delgivningsformen är lämplig att använda kommer alltid att göras. Även vid förenklad delgivning kommer Migrationsverket kalla till samtal på myndigheten för en genomgång av beslutet. Skillnaden jämfört med tidigare blir att den sökande anses delgiven oavsett om den sökande kommer på samtalet eller inte.

Sedan tidigare använder Migrationsverket förenklad delgivning i till exempel beslut i mottagningsfrågor och i förlängningsärenden.