ውሳነ

Beslut – tigrinska

“ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቲ ኵሉ ዝበልካዮን ነቲ ዘቕረብካዮን ሰነዳትን ብድሕሪ ምጽናዕ - ከምኡ ውን ነቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኵነታት ኣብ ግምት ብምእታው፥ ንስኻ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ኪወሃበካ ዚኽእል እንተ ኾይኑ፥ ውሳነ ከሕልፍ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ምስቲ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ኪረክብ ዚግብኦ መን’ዩ? ዚብል ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶ ከነጻጽሮ እዩ።

”ሚግራሺንስቨርከት” ብዛዕባ ናይ ዑቕባኻ ጉዳይ ኣብ ወሰነ ምስ በጽሐ፥ ንስኻን እቲ ናትካ “ብዓል-ሕድሪ”ን፥ ናብ ኣኼባ ንኽትርከቡ መጻዋዕታ ኪልኣኸልኩም ኢዩ። ኣብቲ ዚግበር ኣኼባ ድማ፡ እቲ “ፈጻሚ-ጉዳይ” ብዛዕባ’ቲ ውሳነ መብርሂ ኪህበኩም’ዩ። ብድሕሪ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ ድማ ሓበሬታ ኪህበኩም እዩ። እቲ ውሳነ ዝተጻሕፈሉ ቋንቋ ሽወደንኛ ብምዃኑ፥ እቲ “ፈጻሚ-ጉዳይ” ብሓገዝ ናይ ተርጓማይ ጌሩ፥ እቲ ትርጉሙ እንታይ ማለት ምዃኑ ኪገልጸልኩም እዩ።

እቲ ብዛዕባ’ቲ ውሳነ መግለጺ ዚህበኩም ”ፈጻሚ-ጉዳይ”፥ ንሱ እቲ ቃለ-ምልልስ ዝገበረልኩምን፥ እቲ ነቲ ውሳነ’ቲ ዘሕለፈን ሰብ፥ ሓደ ከይከውን ይኽእል እዩ። ኵሉ ጊዜ ነቲ ውሳነ ዘሕልፍዎ፡ ክልተ ሰባት ብሕብረት ኮይኖም እዮም። ከምኡ ንገብረሉ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ዚውሰድ ውሳነ ቅኑዕ መታን ኪኸውን ንምርግጋጽ ተባሂሉ እዩ። እቶም ኣብ “ሚግራሾንስቨርከት” ዘሎዉ “ፈጸምቲ-ጉዳያት”፥ ከከምቲ ንሳቶም ዚደልይዎ ኪውስኑ ዘይኮነስ፥ ነቲ ሕጊ ተኸቲሎም ውሳነ ኪህቡ ይግባእ።

እወ ወይ ኣይፋል

ነቲ ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኻዮ ምልክታ፥ እወ ዚብል መልሲ እንተ ረኺብካ፥ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ፡ ኣብ ሽወደን ንምጽናሕ ድማ መሰል ኪህልወካ እዩ።

ነቲ ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኻዮ ምልክታ ኣይፋል ዚብል መልሲ እተ ረኺቡ፥ እቲ ምልክታኻ ተነጺጉ ኣሎ ማለት እዩ።

EU-logotyp

Last updated: