The Swedish Migration Agency logotype

جازه اقامت برای کسانیکه وضعیت مهاجر را دریافت نموده باشند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – dari

در صورتیکه شما وضعیت مهاجرت را دریافت نموده باشید، به مدت 3 سال اجازه اقامت برای شما داده خواهد شد. در صورتیکه که شما بتوانید خود را در هنگام سپری شدن تاریخ اجازه اقامت حمایت کنید، به شما اجازه اقامت دایمی داده خواهد شد.

اجازه اقامت دایمی برای شما حق زندگی کردن و کار کردن را برای 3 سال در سوئد میدهد. در جریان این زمان حق مراقبت صحی منحیث یک شخص دارنده اجازه اقامت دایمی را میداشته باشید.

با تاییدی اجازه اقامت شما، یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. این کارت مکتوب برای هویت و سفر نمیباشد. شما میتوانید داخل و یا خارج از کشور تا زمانیکه که اجازه شما اعتبار دارد سفر کنید، اما اگر شما خارج از کشور سوئد سفر میکنید باید پاسپورت و کارت اجازه اقامت خود را بمنظور دوباره آمدن به این کشور باخود داشته باشید.

در باره کارت اجازه اقامت بیشتر بخوانید.

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد ( ُSkatteverket/اسکاتورکت) ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد (sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئد ضروری میباشد. وقتی که شما در ثبت احوال نفوس ثبت شدید، شما میتوانید مکتوب هویت سوئدی که بمنظور، بطورمثال، باز کردن حساب بانکی بکار میرود ضروری میباشد بدست بیآورید.

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به نمایندگی مالیات کشور سوئد که موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)، تبعیت ، و محل تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید. هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئد میروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با مکتوب هویت خود را باید با خود بیآورید. درصورتیکه مکتوب هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئد میباشد، یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی)external link, opens in new window

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابیexternal link, opens in new window

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی)external link, opens in new window

کار کردن در کشور سوئد

شما که اجازه اقامت موقت سه ساله را دریافت نموده اید، اجازه دارید در سویدن به کار بپردازید. اگر شما هنگامی که مدت اعتبار اجازه اقامت موقت تان تمام شود کاری داشته باشید که توسط آن مصارف زندگی تان را تامین کرده بتوانید، در چنین صورت می توانید به درخواست اجازه اقامت دایمی اقدام کنید.

هنگامیکه به وظیفه درخواست میکنید باید کاپی اسناد که نشاندهنده حقوق شما بخاطر زندگی و کار کردن در سوئد میباشد با خود داشته باشید.  همچنان کارت اجازه اقامت خود را باخود داشته باشید. شخص استخدام کننده در باره مدت زمان بودن شما در سوئد را درخواست خواهد کرد و این که اجازه کار کردن شما در معرض کدام محدودیت در سوئد قرار میگیرد یا خیر. کارفرمای شما کاپی های مکتوب های شما را درخواست خواهد کرد و همچنان به نمایندگی مالیات کشور سوئد رد مورد کار کردن شما اطلاع خواهد داد.

پیوستن مجدد فامیل

درصورتیکه شما حالت مهاجر را دریافت نموده باشید فامیل شما بمنظور یکجا شدن با شما به اجازه اقامت درخواست کرده میتوانند. تنها شوهر، خانم، همسر نکاح شده، اطفال زیر سن 18 شما میتوانند به اجازه اقامت درخواست کنند. هر دو شما و همسر شما باید حد اقل 21 سال داشته باشید. شما باید قبل از آمدن به سوئد باهم زندگی کرده باشید. معافیت در سن در صورتی میباشد که از هم طفل داشته باشید. فامیل شما تا وقتی که اجازه اقامت شما اعتبار داشته باشد اجازه اقامت دریافت کرده میتوانند.

در صورتیکه شما واجد شرایط برای پیوستن به فامیل هستید شما در معرض فراهم سازی نیازمندی ها برای مراقبت و محافظت قرار خواهید گرفت. به این معنی که شما باید بتوانید که خود و فامیل خود را حمایت کنید. همچنان شما باید یک خانه به اندازه کافی و معیاری برای زندگی کردن هنگامی که فامیل شما در سوئد میآیند داشته باشید.

معلومات بیشتر در مورد پیوستن فامیل و ضروریات برای مراقبت آن دریافت کنید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

همچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما عمداً دروغ گفته باشید و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید.

در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید. سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید.

تمدید اجازه اقامت موقتی

هر گاه مدت اعتبار اجازه اقامت موقت تان تمام شود می توانید به درخواست تمدید اقدام کنید. اگر شما هنوز نیازمند پناه باشید، احتمال دارد درخواست تمدید اجازۀ اقامت تان منظور گردد. در بعضی موارد اگر دلایل دیگر برای ماندن در سویدن را داشته باشید، می توانید اجازه اقامت را دریافت کنید.

در مورد تمدید اجازه اقامت بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

درخواست های استناف

درخواست استناف برای اجازه اقامت موقتی امکان ندارد

معلومات برای شما که تازه به سویدن مهاجرت نموده‌اید و اجازه أقامه دارید

فراموش نکنید که فیصله قبولی (اجازه أقامه) خود را نگهدارید. شما در زمان تماس با إدارات و سازمانهای مختلف به آن ضرورت پیدا خواهید نمود.

برای راجستر نمودن خود در سویدن و برای آنکه نمبر شناسایی شخصی خود را دریافت کنید باید به اداره مالیات سویدنexternal link, opens in new window مراجعه نمایید.

برای راجستر شدن در سیستم امنیت اجتماعی سویدن باید به صندوق بیمه‌های اجتماعیexternal link, opens in new window مراجعه نمایید.

بعضی کمون‌ها شرکت‌های مسکن متعلق به خود کمون دارند که در آنها بدنبال مسکن جستجو کرده می‌توانید. کمون مربوطه همچنان به شما رهنمایی‌های درباره شرکت‌های مسکن خصوصی هم داده می‌تواند.

کمونی که در آن زندگی می‌کنید خدمات مراقبتی و مکتب برای طفل‌ها ارائه می‌نماید.

اگر بحیث پناهنده به سویدن آمده‌اید ممکن است این امکان را داشته باشید که برای خرید سامان خانه خود یک وام دریافت نمایید: www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

در قسمت مسایل صحی با خدمات صحی منطقوی محل زندگی خود تماس بگیرید. مراکز ارائه خدمات صحی در سراسر کشور از رهنمای تداوی ١١٧٧ پیدا کنید.external link, opens in new window

در قسمت سوالات مربوط به خواندن درس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) باید با کمونی که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. همچنان به سایت انترنیتی کمون‌‌ها و شوراهای ولایتی سویدنexternal link, opens in new window مراجعه کرده می‌توانید.

اگر دنبال کار می‌گردید خود را در اداره کاریابیexternal link, opens in new window راجستر کرده می‌توانید.

در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعدexternal link, opens in new window معلومات لازم به زبان سویدنی برای شما که در سنین بالا وارد سویدن میشوید و بسیار کم حقوق تقاعد دریافت میکنید و یا از حقوق تقاعد برخوردار نیستید، تهیه شده است.

معلومات در قسمت تحصیل در مکاتب عالی و پوهنتون‌ها را در دو سایت انترنیتی زیر پیدا کرده می‌توانید: Antagning.seexternal link, opens in new window, studera.nuexternal link, opens in new window

در قسمت سوالات مربوط به وام تحصیلی با سی.اس.ان، کمیته مرکزی وام‌های تحصیلیexternal link, opens in new window تماس گرفته می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به لیسنس دریوری به هیئت مدیره اداره حمل و نقل سویدنexternal link, opens in new window مراجعه کرده می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به حق رای با اداره انتخابات سویدنexternal link, opens in new window تماس گرفته می‌توانید.

در مورد مکاتب سویدن از اداره أمور مکاتب سویدن در اینجا: در مورد مکاتب سویدنexternal link, opens in new window معلومات دریافت کرده می‌توانید.

معلومات اجتماعی درباره سویدن به چندین لسان در معلومات درباره سویدنexternal link, opens in new window وجود دارد.

معلومات اجتماعی بیشتر درباره سویدن در ویبسایت انستیتو سویدنexternal link, opens in new window موجود است.

سلام سلام سویدن!external link, opens in new window فلم‌های ساده و الهام بخشی در مورد نحوه کارکرد کشور سویدن دارد.

در ویبسایت زیر لینک‌هایی به چندین پروگرام برای خودآموزی لسان سویدنی وجود دارد: Lära svenska www.informationsverige.seexternal link, opens in new window

خدمات اطلاع رسانی اداره امور مصرف کنندگانexternal link, opens in new window به شما در قسمت خرید یا قراردادها رهنمایی کرده می‌تواند.

Last updated: 29 January 2021

Was the information on this page helpful to you?