جازه اقامت برای کسانیکه وضعیت مهاجر را دریافت نموده باشند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – dari

در صورتیکه شما وضعیت مهاجرت را دریافت نموده باشید، به مدت 3 سال اجازه اقامت برای شما داده خواهد شد. در صورتیکه که شما بتوانید خود را در هنگام سپری شدن تاریخ اجازه اقامت حمایت کنید، به شما اجازه اقامت دایمی داده خواهد شد.

اجازه اقامت دایمی برای شما حق زندگی کردن و کار کردن را برای 3 سال در سوئد میدهد. در جریان این زمان حق مراقبت صحی منحیث یک شخص دارنده اجازه اقامت دایمی را میداشته باشید.

با تاییدی اجازه اقامت شما، یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. این کارت مکتوب برای هویت و سفر نمیباشد. شما میتوانید داخل و یا خارج از کشور تا زمانیکه که اجازه شما اعتبار دارد سفر کنید، اما اگر شما خارج از کشور سوئد سفر میکنید باید پاسپورت و کارت اجازه اقامت خود را بمنظور دوباره آمدن به این کشور باخود داشته باشید.

در باره کارت اجازه اقامت بیشتر بخوانید.

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد ( ُSkatteverket/اسکاتورکت) ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد (sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئد ضروری میباشد. وقتی که شما در ثبت احوال نفوس ثبت شدید، شما میتوانید مکتوب هویت سوئدی که بمنظور، بطورمثال، باز کردن حساب بانکی بکار میرود ضروری میباشد بدست بیآورید.

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به نمایندگی مالیات کشور سوئد که موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)، تبعیت ، و محل تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید. هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئد میروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با مکتوب هویت خود را باید با خود بیآورید. درصورتیکه مکتوب هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئد میباشد، یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی)external link, opens in new window

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابیexternal link, opens in new window

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی)external link, opens in new window

کار کردن در کشور سوئد

شما که اجازه اقامت موقت سه ساله را دریافت نموده اید، اجازه دارید در سویدن به کار بپردازید. اگر شما هنگامی که مدت اعتبار اجازه اقامت موقت تان تمام شود کاری داشته باشید که توسط آن مصارف زندگی تان را تامین کرده بتوانید، در چنین صورت می توانید به درخواست اجازه اقامت دایمی اقدام کنید.

هنگامیکه به وظیفه درخواست میکنید باید کاپی اسناد که نشاندهنده حقوق شما بخاطر زندگی و کار کردن در سوئد میباشد با خود داشته باشید.  همچنان کارت اجازه اقامت خود را باخود داشته باشید. شخص استخدام کننده در باره مدت زمان بودن شما در سوئد را درخواست خواهد کرد و این که اجازه کار کردن شما در معرض کدام محدودیت در سوئد قرار میگیرد یا خیر. کارفرمای شما کاپی های مکتوب های شما را درخواست خواهد کرد و همچنان به نمایندگی مالیات کشور سوئد رد مورد کار کردن شما اطلاع خواهد داد.

پیوستن مجدد فامیل

درصورتیکه شما حالت مهاجر را دریافت نموده باشید فامیل شما بمنظور یکجا شدن با شما به اجازه اقامت درخواست کرده میتوانند. تنها شوهر، خانم، همسر نکاح شده، اطفال زیر سن 18 شما میتوانند به اجازه اقامت درخواست کنند. هر دو شما و همسر شما باید حد اقل 21 سال داشته باشید. شما باید قبل از آمدن به سوئد باهم زندگی کرده باشید. معافیت در سن در صورتی میباشد که از هم طفل داشته باشید. فامیل شما تا وقتی که اجازه اقامت شما اعتبار داشته باشد اجازه اقامت دریافت کرده میتوانند.

در صورتیکه شما واجد شرایط برای پیوستن به فامیل هستید شما در معرض فراهم سازی نیازمندی ها برای مراقبت و محافظت قرار خواهید گرفت. به این معنی که شما باید بتوانید که خود و فامیل خود را حمایت کنید. همچنان شما باید یک خانه به اندازه کافی و معیاری برای زندگی کردن هنگامی که فامیل شما در سوئد میآیند داشته باشید.

معلومات بیشتر در مورد پیوستن فامیل و ضروریات برای مراقبت آن دریافت کنید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

همچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما عمداً دروغ گفته باشید و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید.

در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید. سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید.

تمدید اجازه اقامت موقتی

هر گاه مدت اعتبار اجازه اقامت موقت تان تمام شود می توانید به درخواست تمدید اقدام کنید. اگر شما هنوز نیازمند پناه باشید، احتمال دارد درخواست تمدید اجازۀ اقامت تان منظور گردد. در بعضی موارد اگر دلایل دیگر برای ماندن در سویدن را داشته باشید، می توانید اجازه اقامت را دریافت کنید.

در مورد تمدید اجازه اقامت بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

درخواست های استناف

درخواست استناف برای اجازه اقامت موقتی امکان ندارد

معلومات برای کسانی که جدیداً به کشور سوئدهمراه با اجازه اقامت آماده باشند

تازه وارد URexternal link, opens in new window یک برنامه تسلسلی در مورد حقوق و وجایب در سویدن است.

خدمات نشر اطلاعات ادارهٔ امور مستهلکینexternal link, opens in new window میتواند مشوره های مفید را هنگام پرسش در رابطه با خریداری یا قرارداد ارائه کند.

شما میتوانید در باره جای بود و باش معلومات از بعضی شهرداری های که نمایندگی برای خانه های شهری دارند دریافت کنید. شهرداری میتواند در باره مالکین شخصی هم برای شما معلومات ارایه کند.

 اگر شما 18 یا بالا تر از آن عمر دارید شما برای قرضه بخاطر تجهیزات خانه خود درخواست کرده میتوانید www.csn.se (به انگلیسی)external link, opens in new window

شهرداری جای که شما زندگی میکنید برای مراقبت و مکتب اطفال شما پیشنهاد خواهد کرد. 

برای معلومات در رابطه به صنوف مهاجرین سوئدمیتوانید به شهرداری جای که زندگی میکند به ارتباط شوید. سایت های انترنتی ذیل را نیز مشاهده کنید  Sveriges kommuner och landsting (به سوئدی)external link, opens in new window

اگر شما میخواهید کار کنید میتوانید به این آدرس ثبت شوید Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window 

به منظور مطرح کردن سوالات در مورد خدمات صحی با حوزه اجرایی ریاست شورای ولایتی یا منطقه ارتباط بگیرید. تداوی مورد نیاز در سراسر کشور را در وبسایت 1177 مرکز مشاوره خدمات صحی پیدا کنید.external link, opens in new window

معلومات در رابطه به دروس در کالج و یا دانشگاه در آدرس ذیل درج شده است Antagning.se (به انگلیسی)external link, opens in new window or studera.nu (به سوئدی)external link, opens in new window

برای معلومات در مورد بودجه برای آموزش  CSN, Centrala studiestödsnämnden (به سوئدی)external link, opens in new window

معلومات در باره جواز یا لیسنس رانندگی لطفاً به آدرس ذیل به مراجعه کنید Swedish Transport Agency (به انگلیسی)external link, opens in new window

برای پرسش ها در مورد حق رای دهی به آدرس ذیل تماس بگیرید Valmyndigheten (به سوئدی)external link, opens in new window 

معلومات در مورد مکاتب سوئدی از طرف نمایندگی ملی سوئدبرای تحصیلات (Skolverket) در آدرس ذیل درج گردیده است Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window

معلومات در مورد اجتماع سوئدی در زبان های مختلف در آدرس ذیل درج گردیده است
Information om Sverigeexternal link, opens in new window

اطلاعات اجتماعی در مورد جامعه را در وبسایت انستیتوت زبان سویدنیexternal link, opens in new window دریافت کنید.

در صفحه "زبان سویدنی را بیاموزید" در www.informationsverige.seexternal link, opens in new window میتوانید پیوند ها به برنامه های مختلف برای یادگیری زبان سویدنی بطور انفرادی را پیدا کنید.

Last updated: 31 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.