ADIN

Migrationsverket har beviljats stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för projektet ADIN. Genom projektet ska en heltäckande digital ärendehantering förankras och införas i den operativa verksamheten på myndigheten, med mål att förbättra asylprocessen.

Inom ramen för Sveriges nationella program, specifikt mål 1 Asyl, har Migrationsverket beviljats stöd från AMIF för implementeringen av ett digitalt ärendesystem. Syftet med digitaliseringen är att öka kvaliteten och effektiviteten i asylprocessen. Projektet ADIN omfattar information, utbildning och införande av en digital process för handläggning av asylärenden.

– Implementeringen omfattar stöd till vår operativa verksamhet. Det handlar om tekniska förberedelser och utbildning av chefer och medarbetare så att ett ärende kan hanteras digitalt i alla delar i asylprocessen, säger Madeleine Hägne projektledare på Migrationsverket.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att med hjälp av utvecklade IT-stöd skapa betydande produktivitetsökningar, stärkt rättssäkerhet och ett väsentligt utvecklat stöd till kärnverksamheten under 2017. Projekt ADIN är en del av Migrationsverkets satsningar för att utveckla en effektivare verksamhet genom ett standardiserat och digitaliserat arbetssätt. Implementeringen av ett digitalt arbetssätt möjliggör snabbare överlämningar, effektivare datainmatning, större enhetlighet och öppnar för framtida automatiseringslösningar och kapacitetsuppbyggnad. ADIN pågår under knappt ett år med start sommaren 2017 och har beviljats medfinansiering med drygt 7,5 miljoner kronor från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: