Asylrättens kärna

Migrationsverket har beviljats nära 20 miljoner kronor i stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden för att driva det treåriga projektet, Asylrättens kärna.

Projektets syfte är att höja kvaliteten i asylrättens kärnfrågor; värdering av den sökandes muntliga utsaga och bedömning av den sökandes framtida risk vid ett återvändande.

Utbild­ning för hand­läg­gare och besluts­fat­tare

Migrationsverket har sedan länge sett ett behov av att höja kvaliteten i asylrättens kärnområden. För att åstadkomma detta ska Migrationsverket med stöd av extern expertis och en internationell referensgrupp utveckla två träningsprogram riktade till operativ personal. Inom ramen för projektet skall 300 handläggare och beslutsfattare utbildas i värdering av muntlig utsaga och bedömning av framtida risk. Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska prestera en avsevärt bättre kvalitet i asylutredningar och beslut.

Inter­na­tio­nell refe­rens­grupp för erfa­ren­hets­ut­byte

Av vikt för projektet är att dess syfte och mål sprids till övriga EU-medlemsstater och bidrar till att utveckla EUs gemensamma asylsystem. En internationell referensgrupp knyts därmed till projektet för att underlätta arbetet.

Efter projektets slut avser Migrationsverket att implementera träningsprogrammen i ordinarie verksamhet. På sikt skall åtgärden höja kompetensgraden hos personal och därmed förbättra situationen för den sökande.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: