Best Practice Strömsund

Strömsunds kommun har beviljats 6 469 339 kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projekt Best Practice Strömsund.

Strömsunds kommuns Framtids- och utvecklingsförvaltning har under ett antal år genomfört en rad utvecklingsprojekt med medfinansiering från Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden. I projekten har de utarbetat material, metoder och modeller för att utveckla mottagandet av barn och ungdomar. Projektet Best Practice Strömsund bygger vidare på det tidigare genomförda arbetet. De metoder och arbetssätt som utvecklats ska anpassas till ensamkommande barn och bli en del av lösningen på de utmaningar som flera kommuner i landet uppges möta. Projektet ska också leda till att kommuner prövar nya arbetssätt.

Bättre intro­duk­tion för nyan­lända

Det stora mottagandet av ensamkommande asylsökande barn har inneburit en stor utmaning för många kommuner. Syftet med Best Practice Strömsund är att skapa bättre förutsättningar för att ensamkommande får en bra introduktion i samhället och att tiden i samhällets vård kännetecknas av ett systematiskt och kvalitativt pedagogiskt arbete.

Projektet ska:

  • sammanställa, justera och testa en pedagogisk modell byggd på bästa praxis för introduktionen av ensamkommande flyktingbarn
  • utveckla en utbildning för att förmedla den pedagogiska modellen till personal i andra kommuner
  • utveckla ett kurskoncept för ensamkommande barn i gymnasieskolan utifrån grundskolans läroplan vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Modellen ska spridas natio­nellt

Den pedagogiska modellen som ska tas fram ska samla och anpassa bästa praxis både från tidigare genomförda projekt och från ordinarie verksamhet, med fokus på utveckling för målgruppen. Modellen ska även innehålla en strategi för "early warning" för att kunna sätta in tidiga insatser och stöd när någon ur målgruppen visar riskbeteenden. Den samlade modellen ska spridas brett nationellt.

Projektet är avslutat.

Två kvinnor står framför ett plakat som handlar om gymnasial lärlingsutbildning.

Heidi Sundelin, rektor på gymnasieskolan, tillsammans med projektledare Elisabeth Lindholm. Foto: Marina Andersson.

Sidan senast uppdaterad: