Projektet Integration och tillväxt i Norrbotten ska korta vägen till arbete

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljats medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Integration och tillväxt i Norrbotten.

Projektet ska stärka asylmottagandet genom att utbilda personal och utarbeta en länsövergripande modell för snabbare inventering av asylsökandes kompetens och yrkeserfarenheter. En snabbare inventering av kompetens och erfarenheter väntas korta vägen till arbete.

Ska få Norr­botten att växa

Stödmottagaren uppger att Norrbotten har stora utmaningar i att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Utmaningen bottnar i en pågående generationsväxling och länets demografiska utveckling. Samtidigt är inströmning av asylsökande till länet historiskt hög. Många människor som kommer till Norrbotten har en utbildning och yrkeserfarenhet som stödmottagaren bedömer kan tillvaratas på ett bättre sätt. Utifrån detta har det Regionala partnerskapet och Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram en regional handlingsplan för integration och tillväxt (HIT).

Projektet Integration och tillväxt i Norrbotten, som utgår från HIT, samlar alla länets aktörer i en gemensam satsning med det övergripande målet att förbättra asylmottagandet så att Norrbottens län kan växa och utvecklas i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I detta arbete bedöms mottagande och integrationsarbete vara helt avgörande. Två faktorer bedöms som särskilt viktiga för att målet ska nås. Ett bra, kunnigt och värdigt bemötande och omhändertagande samt snabb och effektiv kartläggning av kompetenser.

Ska inspi­rera till nytän­kande och samling

Projektet ska erbjuda ett värdigt mottagande för människor på flykt och koppla deras kompetens till behovet för länets tillväxt. Via länsaktörernas åtaganden och informationsnätverk kommer projektet och satsningen att kunna spridas nationellt och internationellt och på så sätt inspirera till nytänkande och samling i frågorna.

Projektet ska pågå i tre år och medfinansieringen från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden är 5 250 000 kr.

Projektet är nu avslutat.

En man i grå kavaj och en kvinna i svart blus står inomhus vid en dörr och tittar in i kameran.

Integrationssamordnare Torsten Fors och projektekonom Rose-Marie Ekman arbetar med projektet hos Länsstyrelsen i Norrbotten. Foto: Marina Andersson.

Sidan senast uppdaterad: