KRAFT

Projektfakta

  • Särskilt mål: Asyl
  • Nationellt mål 3: Vidarebosättning
  • Utlysning: Tilldelande
  • Projektägare: Migrationsverket
  • Beviljat AMIF stöd: 60 000 000 EUR

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Sedan 2015 har vidarebosättning kommit att spela en allt viktigare roll i diskussionerna om migration och internationellt skydd inom EU. Det har lett till att EU under 2015 påbörjade en kraftsamling för att öka vidarebosättningen till medlemsstaterna.

Sverige tar ett stort och solidariskt ansvar för det europeiska vidarebosättningsarbetet och är idag ett av de länder som tar emot flest vidarebosatta inom EU.

Genom KRAFT (Kraft i mottagande av kvotflyktingar) projektet vill Migrationsverket skapa ökat incitament för att Sverige ska kunna bibehålla en hög vidarebosättningskapacitet och stödja det europeiska vidarebosättningsarbetet.

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet är att skapa ökade incitament för att Sverige ska kunna bibehålla en hög vidarebosättningskapacitet och stödja det europeiska vidarebosättningsarbetet.

Projektets mål är att Migrationsverket, vid projektets slut, har bidragit till att Sverige har fått ersättning för delar av de kostnader som är kopplade till mottagningen av vidarebosatta under perioden 2016-2019.

Projektet är nu avslutat.

Sidan senast uppdaterad: