TPD kostnader mottagning

Den 4 mars 2022 aktiverades EU:s massflyktsdirektiv med anledning av kriget i Ukraina . Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

  • Specifikt mål: Asylområdet
  • Utlysning: Icke konkurrerande
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2023-05-01–2023-09-30
  • Planerat antal deltagare: 5100
  • Total budget: 155 089 100 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 116 326 849 Sek

Det innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Denne har rätt till hjälp med kost och logi, att arbeta, få grundläggande vård, skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Migrationsverket som ansvarar för boende till de som inte kan ordna boende på egen hand. Sedan 1 juli 2022 ansvarar Sveriges kommuner för att ordna boende åt de skyddsbehövande, för vilket kommunen får statlig ersättning, via Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar fortsatt för utbetalning av dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: