#Värme

I projekt #VÄRME (Värdighet, Medkänsla och Kunskap - en utbildning) utbildas anställda och frivilliga inom kyrkan och civilsamhället för att kunna ge ett bättre stöd till asylsökande.

Med utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande i Sverige som ofta kommer i kontakt med lokala kyrkor under sin asylprocess, har anställda och frivilliga i många församlingar uttryckt önskemål om förstärkt kompetens för att bättre kunna möta behoven hos denna målgrupp. Som stödmottagare ska Sveriges Kristna Råd, fram till våren 2019, ta ett samlat grepp för en utbildningssatsning tillsammans med Rådgivningsbyrån samt studieförbunden Blida och Sensus. Med drygt 3,7 miljoner i stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden ska Sveriges Kristna Råd utbilda 800 personer, som beräknas nå ut till 10 000 personer ur målgruppen.

Kompe­tens­ut­veck­ling inom asyl­rätt och psyko­so­cialt stöd

Med utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande i Sverige som ofta kommer i kontakt med lokala kyrkor under sin asylprocess, har anställda och frivilliga i många församlingar uttryckt önskemål om förstärkt kompetens för att bättre kunna möta behoven hos denna målgrupp. Som stödmottagare ska Sveriges Kristna Råd, fram till våren 2019, ta ett samlat grepp för en utbildningssatsning. Med drygt 3,5 miljoner i stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden ska Sveriges Kristna Råd utbilda 800 personer, som beräknas nå ut till 10 000 personer ur målgruppen.

Ett komple­ment till befint­liga stöd­struk­turer

En stärkt rättslig och psykosocial kompetens inom asyl- och flyktingmottagandet förväntas leda till ett mer kunskapsbaserat och uthålligt engagemang från aktörer som kan fungera som ett komplement till statliga och kommunala stödstrukturer.

Projektet är avslutat.

Två män och en kvinna sitter vid ett bord och ler mot kameran. De har papper framför sig.

Björn Cedersjö, Peter Carlsson och Arja Stenholm arbetar med projektet #VÄRME. Foto: Lise Wacker.

Sidan senast uppdaterad: