AMIRA

Projektfakta

Samman­fatt­ning av projektet

Svenska Röda Korsets mål med projektet är att förbättra och utöka stöd till återvändare samt att öka samverkan med relevanta aktörer för att bidra till ett värdigt och hållbart återvändande.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Inom projektet ska man bl. a genomföra en behovsanalys om existerande stöd och samverkan och sedan ta fram förbättrade förslag och implementera dessa. Målgruppen, tredjelandsmedborgare som ännu inte har fått ett slutgiltigt avslag i sitt ärende eller som inte längre uppfyller kraven för vistelse i Sverige, gynnas genom projektets insatser, då fler kan erbjudas utökat och individanpassat stöd t. ex. genom juridisk och psykologisk rådgivning. Särskilt fokus finns på kvinnor och barns utsatta situation i återvändandeprocessen. Projektet syftar även till att förbättra samverkan inom röda korset (nationellt och internationellt) och med andra civilsamhällesorganisationer i frågor rörande återvändandeprocessen.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: