Barnens bästa vid återvändande

Strömsunds  kommun har beviljats stöd från AMIF för projektet Barnens bästa vid återvändande. Målsättningen är att minska brister i återvändandeprocessen.

Inom ramen för Sveriges nationella program, specifikt mål 1, återvändande har Strömsunds kommun beviljats medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Asylprocessen för ensamkommande barn utan vårdnadshavare är ett gemensamt ansvar som delas mellan olika aktörer. Huvudaktörer är Migrationsverket och kommuner runt om i landet.

- Även om Migrationsverket har det övergripande ansvaret för det gemensamma arbetet, träffar de barnen i liten utsträckning, jämfört med aktörer inom kommunal verksamhet. Strömsunds kommun är den kommun som kommit allra längst i arbetet med återvändandefrågorna för ensamkommande, säger projektledare Elisabeth Lindholm.

Kännedomen om förutsättningarna för barn i återvändandeprocess behöver förbättras hos många kommuner och är generellt låg. Den svenska återvändandeprocessen för ensamkommande har brister och under de kommande åren beräknas antalet återvändande barn öka. 

Kommunen kommer i samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland, ha som målsättning att minska identifierade brister och dess negativa följdeffekter genom bland annat informationsspridning och att ge stöd till andra kommuner.

Projektet Barnens bästa vid återvändande har beviljad medfinansiering med närmare 10 miljoner från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Projektet startar i juli 2017 och pågår under tre år, till 2020.

Projektet är nu avslutat.