SRK Återvändandeprocessen

Svenska Röda Korset har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet SRK Återvändandeprocessen. Kunskapshöjande insatser hos Röda Korsets frivilliga ska bidra till minskad ovisshet och ohälsa för personer som har fått avslag på sin asylansökan.

Inom ramen för Sveriges nationella program, specifikt mål 3 Återvändande, har Svenska Röda Korset beviljats medfinansiering från AMIF. Det beviljade projektet SRK Återvändandeprocessen syftar till att stärka Svenska Röda Korsets arbete med målgruppen asylsökande som fått avslag. Genom kunskapshöjande insatser hos Röda Korsets personal, frivilliga samt hos Svenska Kyrkans medarbetare, ska de kunna ge rådgivning. Förstärkning hos personalen, samt en ökad kunskapsnivå förväntas bidra till minskad ovisshet och ohälsa hos målgruppen.

Genom projektet avser Röda Korset utveckla ett skyddsperspektiv inom organisationens verksamheter för att förbättra kunskapen kring målgruppens behov och för att förbättra dialogen med myndigheter.

– Genom att stärka vårt internationella nätverk, ska information om stöd i målgruppens hemländer förbättras, säger t.f. projektledare Susanna Olofsson.

Inom projektet planeras ett tjugotal utbildningar för frivilliga och personal från Röda Korset respektive Svenska kyrkan runt om i Sverige. De olika insatser som ska genomföras förväntas sammantaget  bidra till en mer human och rättssäker återvändandeprocess som främjar frivilligt återvändande. Projektet har beviljats medfinansiering med drygt 4,4 miljoner från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Projektet startar i juli 2017 och pågår under tre år, till 2020.

Projektet är nu avslutat.