BIU Online

I projektet BIU Online skapas en digital studiehandledning genom samverkan mellan kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Projektet ska öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud samt stödja nyanlända och utlandsfödda elever att öka måluppfyllelsen.

– Studiehandledning i ett integrationsperspektiv handlar i grunden om att smälta samman språket och ämnet till en gemensam katalysator för kunskapsutveckling, språkutveckling och förståelse av kultur och samhälle, säger projektledaren för projektet, Henrik Lövgren.

Blekinge Integrations och Utbildningscenter (BIU) har beviljats 13 255 676 kronor för att fram till juli 2018 ta fram en digital studiehandledning. Handledningen blir ett komplement till den fysiska studiehandledningen i klassrummen.

Stort behov av studi­e­hand­led­ning på modersmål

Regionen (Blekinge, Kalmar och Kronobergs län) har ett stort antal nyanlända och upplever att behovet av studiehandledning på modersmål är stort. Trots att studiehandledning är ett särskilt stöd reglerat i skollagen är det enligt ansökan idag få, om ens någon kommun, som uppfyller kraven på studiehandledning på modersmål på ett tillfredställande sätt. I projektet kommer den fysiska studiehandledningen kombineras med en onlinebaserad för att öka kvaliteten och tillgängligheten för eleverna.

Högre kvalitet med digi­talt komple­ment

Den fysiska studiehandledningen innebär att studiehandledaren närvarar i klassrummet. Genom den digitala handledningen skapas nu möjlighet att förbereda eleven inför en lektion samt att göra en kunskapskontroll efter lektionen. Genom att kombinera dessa delar ökar kommunerna möjligheter att individanpassa utbildningen och öka flexibiliteten samtidigt som kontinuiteten, kvaliteten och tryggheten med att ha samma studiehandledare bibehålls.

Projektet är avslutat.

Två män och en kvinna står utomhus vid en skylt som det står BIU på.

Projektledare Henrik Lövgren, till vänster, tillsammans med två av BIU Onlines samhällskommunikatörer. Foto: Henrik Herber.

Sidan senast uppdaterad: