En väg in

Projektet En väg in ska utveckla metoder och verktyg för att öka sysselsättningsgraden och minska arbetslösheten för tredjelandsmedborgare i Hedemora kommun. Målet är att skapa en fysiskt inkluderande mötesplats för arbete och företagande.

Enligt ansökan är Hedemora är en stor mottagarkommun med ett väl utvecklat partnerskap mellan aktörer som arbetar med integration. Det finns dock behov av att effektivisera och samordna arbete som bedrivs i Hedemora med omnejd. Nya metoder såväl som ett starkare partnerskap och målgruppsfokus när insatserna utformas behöver utvecklas då det tar lång tid för nyanlända kvinnor och män att komma ut i hållbar sysselsättning.

Bygger en inklu­de­rande mötes­plats

Fokus i projektet kommer vara att bygga upp en inkluderande mötesplats för arbete och företagande som har verksamhet inom tre områden:

  • Arbetsfrämjande åtgärder i nära samarbete med offentlig, frivillig och privat sektor
  • Kompetensutveckling
  • Skapa interkulturella sociala nätverk mellan målgruppen samt potentiella arbetsgivare och företagare

Mötesplatsen kommer att bemannas av personal från stödmottagaren och projektpartners som består av privata, offentliga och frivilliga aktörer. Det ger målgruppen tillgång till aktiviteter som främjar yrkesnätverk, sociala nätverk samt arbetsmarknads- och företagsförberedande insatser.

Inklu­derar jämställd­hets- och mång­falds­per­spektiv

Hedemora kommun arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv och kommer i projektet samarbeta med Länsstyrelsens projekt ”Jämställt-hela tiden”. Nya metoder och verktyg kommer att utvecklas för att anlägga ett bredare jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på integrationsarbetet. I projektet En väg in kommer Hedemora kommun att samarbeta med Röda korset i Hedemora, Hedemora Näringsliv AB, Falun-Borlänge Regionen AB, Almi, IUC Dalarna AB och Länsstyrelsen Dalarna.

Projektet kommer att pågå i tre år och har tilldelats 13,8 miljoner kronor från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: