Exit UK - att hantera utträdet

Projekt­fakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Verkställande utlysning (oktober 2019)
  • Projektägare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2020-05-15 - 2022-03-31
  • Planerat antal deltagare: 60
  • Total budget: 17 315 402 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 12 986 552 kr
  • Kontaktperson projektet:
  • Projektets webbsida:–

Samman­fatt­ning av projektet

Storbritannien (UK) lämnade EU den 31 januari 2020. Med målet att kunna hantera den stora ökningen av ansökningar från de cirka 20 000 brittiska medborgare som finns i Sverige så ska projekt Exit UK ta fram en e-tjänst för ansökningarna samt utveckla processen för handläggningen.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Migrationsverket har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet ”Exit UK – att hantera utträdet”. Projektet syftar till att kunna handlägga kommande ansökningar från de brittiska medborgare som finns i Sverige, vilket aktualiserats i och med att Storbritannien (UK) lämnat EU den 31 januari 2020. Projektet ska utveckla en e-tjänst för ansökan, utveckla processen för handläggningen, ta fram rättsligt- och processuellt stödmaterial samt ändamålsenliga utbildningar för myndighetens personal tillika projektdeltagare.

Målet med projektet är att Migrationsverket vid dess avslut ska ha hanterat den stora ökningen av nya ärenden genom att ha skapat förutsättningar för en effektiv och rättssäker prövning av de brittiska medborgarna och deras familjemedlemmars ansökningar om uppehållsstatus för att de ska kunna fortsätta vara bosatta, arbeta och studera i Sverige även efter Brexit.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: