Fastighetsbranschen för nyanlända

Projektet Fastighetsbranschen för nyanlända ska bidra till att ökad sysselsättning hos tredjelandsmedborgare.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden på sammanlagt 6,2 miljoner kronor för sitt integrationsprojekt med syfte att säkerställa branschens stora rekryteringsbehov.

Utvecklad vali­de­ring i fastig­hets­bran­schen

Inom ramen för projektet avser Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd översätta branschens valideringsverktyg FAVAL till fler språk. På så vis kan tredjelandsmedborgare som ännu inte lärt sig det svenska språket valideras mot sin kompetens samt få information om vilka kunskaper och kompetenser som eventuellt behöver kompletteras, för att nå kraven för olika yrkesroller på området.

Kompe­tens­ut­veck­lings­mo­duler för hand­le­dare

Projektet avser vidare att utveckla kompetensutvecklingsmoduler för handledare mot målgruppen i fastighetsföretagen och genomföra testutbildningen i 15 företag. Detta skall underlätta integrationen av anställda från tredjeland, samt ge bättre förutsättningar för kvinnor att komma in i branschen.

Nås genom Arbets­för­med­lingens kompe­tenskart­lägg­ning

Målgruppen kommer via Arbetsförmedlingens kompetenskartläggning i kontakt med fastighetsbranschen och får därefter möjlighet att testa sina kompetenser för att gå vidare mot anställning, eller utbildning för anställning. Projektets målsättning är att testa 500 tredjelandsmedborgare i valideringsverktyget och att 50 personer från tredjeland anställs i branschen innan språkkunskaperna i svenska hunnit nå grundskolenivå.

Projektet är avslutat.

Närbild på kvinna med kort mörkt hår och glasögon. Hon ler.

Lena Nyquist är projektledare för projektet Fastighetsbranschen för nyanlända. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sidan senast uppdaterad: