Förläng­ning 2019

Migrationsverket har beviljats medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för det ettåriga projektet Förlängning 2019. Projektet syftar till att effektivisera hanteringen av förlängningsärenden.

Det över­gri­pande målet för projekt Förläng­ning 2019 är att genom olika insatser skapa bättre förut­sätt­ningar för Migra­tions­verket att möta målgrup­pens behov om en effektiv och rätts­säker pröv­ning av deras ansök­ningar om uppe­hålls­till­stånd i Sverige.

Effek­ti­vi­sera hand­lägg­ningen av förläng­nings­ä­renden inom asyl

Migrationsverket har sedan två år tillbaka en särskild process för att arbeta med förlängningsärenden inom asylområdet, som blev följden av den tillfälliga lagen där huvudregeln är tidsbegränsade uppehållstillstånd. När tillståndstiden löper ut måste den berörda individen ansöka om förlängning för att kunna stanna i Sverige. 2019 blir ett utmanande år för Migrationsverket då myndigheten behöver hantera nästan 34 000 ansökningar som mestadels kommer efter halvårsskiftet.

Pilot i tre regi­oner

Projektet innehåller en pilot, som på går under två månader i tre regioner, och ska omfatta cirka 1 000 ärenden. Piloten syftar till att öka effektiviteten i processen. I dag behöver till exempel den som ansöker om förlängning komma på ett ansökningssamtal. I piloten ska projektet testa hur handläggningstiden påverkas av att inte genomföra samtalet i vissa ärendekategorier, och se vilka konsekvenser det får för den fortsatta handläggningen av ärendet. Sedan utvärderar projektet effekten, för att dra lärdomar och utveckla processen. Målet är att få en enklare och snabbare process.

Utbild­nings­in­satser ska ge fördjupad kunskap

Prövningen av förlängningsärenden är komplex då den sökande kan ansöka om uppehållstillstånd på flera olika grunder så som skydd, försörjning, anknytning eller gymnasiestudier. Projektet Förlängning 2019 innehåller därför inte bara piloten som testar nya arbetssätt, utan också en utbildningsinsats. I utbildningsinsatsen ingår bland annat en tvådagarsutbildning i varje region där deltagarna genom case får möjlighet att fördjupa sig i olika komplexa scenarier. Utbildningsinsatsen är baserad på det som personalen i processen har lyft som svårt och på de frågor som har kommit in till Migrationsverkets Rättsavdelning och processledaren under de två år som processen har funnit.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: