Hållbar integration i Åre

Projekt Hållbar integration i Åre har som övergripande mål: ” Ökad långsiktig delaktighet och inflytande på arbetsmarknaden, i lokalsamhället samt i den lokala demokratin bland våra tredjelandsmedborgare”. Projektet förväntas leda till en kvalitetshöjning av Åre Kommuns arbetssätt i integrationsfrågor och särskilt fokus kommer ligga på de som har det extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet arbetar för att tredjelandsmedborgare i Åre kommun ska få en kortare process från nyanländ till integrerad. För att klara det behöver man arbeta smartare med effektivare och mer träffsäkra aktiviteter samt med breda samarbeten. Det holistiska synsättet är viktigt då det ger fokus på hela människan.

Projektet kommer under projekttiden arbeta med fyra insatsområden som direkt och konkret kommer målgruppen tillgodo genom målinriktade aktiviteter:

Hållbar integration: Under projekttiden ska projektet utveckla arbetet med interkulturella och interreligiösa dialoger. Det är viktigt att känna delaktighet och möjlighet att påverka sin situation, projektet kommer arbeta med medborgardialogsprocesser och anpassade aktiviteter för att ge målgruppen ett bättre inflytande i lokalsamhället. Projektet kommer att arbeta för att öka målgruppens demokratiska skolning och inflytande i sitt lokalsamhälle vilket även ger inflytande över sin framtid på arbetsmarknaden.

Effektivare vägar till arbete: I projektet ska man utveckla en modell och genom handledning/mentorskap korta vägen för målgruppen till egen försörjning och ett långsiktigt deltagande på arbetsmarknaden.

Minska försörjningsstödet: Under projekttiden kommer man att arbeta för att skapa ett sammanhållet system inom organisationen som minskar tiden från första ansökan om ekonomiskt bistånd till att vara självförsörjande.

Hälsa: Som ett led att röja hinder för tredjelandsmedborgare att etablera sig på arbetsmarknaden långsiktigt ser man ett behov av att stärka hälsan genom hälsofrämjande aktiviteter direkt riktade till målgruppen så som hälsoskola där målgruppen får ta del av riktad hälsoinformation och fysiska aktiviteter som ger ökad förståelse för sin egen hälsosituation.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 10 161 164 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: