Heltidsplan Uppsala kommun

Projektfakta

 • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
 • Utlysning: Öppen utlysning
 • Projektägare: Uppsala kommun
 • Projektperiod:2020-10-01 - 2022-12-31
 • Planerat antal deltagare: 500
 • Total budget: 18 469 814 kr
 • Beviljat AMIF stöd: 13 852 361 kr
 • Kontaktperson projektet: Lotti Fred
 • Projektets webbsida:–

Samman­fatt­ning av projektet

Med målet att korta vägen till egen försörjning för målgruppen tredjelandsmedborgare (TLM) ska projektet Heltidsplan Uppsala kommun erbjuda TLM individuellt anpassade insatser som komplement till den ordinarie SFI-undervisningen. Projektet vill även skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera tredjelandsmedborgare och sprida sina resultat till andra kommuner för att bidra till ökat regionalt och lokalt kunskapsunderlag om integration.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Uppsala kommun har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet Heltidsplan Uppsala kommun. Tidigare förstudier och erfarenheter i kommunen har visat på en efterfråga hos målgruppen att kunna kombinera SFI-studier med yrkespraktik, arbete eller liknande insatser. Syftet med projektet är därför att utveckla och erbjuda målgruppen kompletterande insatser till ordinarie SFI-undervisning. Projektet vill även förbättra arbetsgivares förutsättningar att rekrytera tredjelandsmedborgare genom att erbjuda arbetsgivare handledarstöd och utforma en handledarutbildning för arbetsgivare som tar emot projektets målgrupp. Slutligen avser projektet sprida sina resultat till andra kommuner för att bidra till ökat regionalt och lokalt kunskapsunderlag om integration.

Målet med projektet är att 500 personer ur målgruppen har nåtts av projektets insatser, att 80 procent av dem har fullföljt insatserna och att hälften av dessa vid projektslutet är självförsörjande genom arbete eller studier.

Projektets tre delmål är:

 • Öka genomströmning inom SFI-undervisningen genom att erbjuda kompletterande insatser.
 • Bättre förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera tredjelandsmedborgare.
 • Projektets resultat ska spridas till andra kommuner för att bidra till ökat.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: