Integration med mobilen

Projektet Integration med mobilen på Chalmers och Göteborgs universitet syftar till att utveckla pedagogiken i digitala verktyg som stödjer språk och interkulturell kommunikation.

En mycket hög andel nyanlända har tillgång till mobiltelefoner. Mobiltelefoner är därför ett lämpligt redskap för målgruppens lärande. Enligt projektledare Linda Bradley på Chalmers ökar digital teknik nyanländas möjlighet att integreras i det svenska samhället tidigt efter ankomst till Sverige. Syftet med Integration i mobilen är därför att utveckla en mobil plattform, en testversion i form av en prototyp, som är anpassad för nyanlända som saknar eller har mycket liten kunskap i svenska och om det svenska samhället.

Mobilvanor undersöks

Projektets målgrupp är i första hand nyanlända i Västsverige, med fokus på arabisktalande personer som antingen är lagligen bosatta i Sverige eller som håller på att förvärva laglig bosättning. Genom olika vetenskapliga metoder kommer forskningsgruppen att undersöka nyanländas mobilvanor och vilka behov de har vad gäller språk- och samhällskunskaper. Projektdeltagare kommer också att vara med i utvecklingsarbetet med testversionen av mobilplattformen. På sikt kommer metoder kring användningen av mobilteknologin att kunna skalas upp och överföras på alla som kommer till Sverige, även med andra språkbakgrunder.

Ska öka möjligheterna till snabb integration

Målet med att utveckla en mobilplattform anpassad efter målgruppens behov är att öka nyanländas möjligheter att snabbare och på ett mer målinriktat sätt integreras i det svenska samhället generellt och på arbetsmarknaden specifikt.

- Verktygen kommer bestå av olika språk- och samhällsrelaterade stödfunktioner och moduler som är baserade på den interkulturella kommunikation och samhällsinformation som behövs i det dagliga livet för att skapa kontakter och fungera som arbetsför i samhället, förklarar Linda Bradley, lektor på Institutionen för Tillämpad IT på Chalmers.

Projektet drivs i samarbete

Projektgruppen samarbetar med en rad olika deltagare inom migrations- och integrationsverksamhet såsom Hermods, Uddevalla kommun, Arbetsförmedlingen och frivilligorganisationer. Projektet pågår till sista oktober 2018 och har beviljats medfinansiering om 4 142 855 kronor från AMIF.

Projektet är avslutat.

Fyra leende kvinnor står utomhus.

Projektekonom Emilia Runge, delprojektledare Sylvana Sofkova Hashemi, projektledare Linda Bradley och delprojektledare Nataliya Berbyuk-Lindström. Foto: Henrik Herber.

Sidan senast uppdaterad: