Kapacitetshöjande samverkan

I projektet avser Västerås stift verka för att bidra till att skapa en strukturerad samverkan mellan offentlighet och civilsamhälle vad gäller mottagande och integration av asylsökande och nyanlända.

För att ta tillvara erfarenheterna hos Svenska kyrkans församlingar i Västerås stift inom asyl- och integrationsområdet från 2015 och framåt vill projektet utvärdera hur samverkan med övriga civilsamhället och med det offentliga har fungerat. Genom att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar vill vi verka för en mer strukturerad och strategisk samverkan som bygger på ömsesidighet som både fungerar väl i det ordinarie arbetet lokalt och regionalt men som också snabbt och effektivt kan växla upp vid behov av akuta insatser.

Projektet avser att gynna målgruppen genom att större samsyn och effektivare användning av resurser sker från asyl till etablering. Detta ger fler personer ur målgruppen möjlighet att i delta i verksamheter som stärker målgruppens position i det svenska samhället. Med verksamheter avses exempelvis praktik, arbetsträning eller psykosocialt stöd och nätverksskapande. Vi vill använda oss av samma modell som inom Dalarnas överenskommelse Vägen in, där de har identifierats fem samverkansområden: Vägen till arbete, Vägen till språk och utbildning, Vägen till en god och jämlik hälsa, Vägen till bostad samt Vägen till social sammanhållning och delaktighet. Beroende på vad kartläggningen visar kan olika samverkansområden behöva stärkas på olika orter.

Projektet ska leda fram till att minst tre regionala överenskommelser sluts i de tre län som innefattas i Västerås stift; Dalarna, Örebro och Västmanland, samt minst fem lokala överenskommelser. Arbetet kommer att börja i Dalarna där redan nämnda överenskommelse Vägen in redan finns och där dialog redan inletts med andra parter såsom Länsstyrelsen, Region Dalarna, Dalaidrotten och Rädda Barnen. Det kommer att ske genom kartläggning av redan införda insatser från 2015 och framåt samt genom regionala och lokala processer som med offentlighet och civilsamhällsaktörer med målet att skapa ovan nämnda överenskommelser.

Projektet löper mellan 2020-01-02 och 2021-12-31 och har medfinansierats med 2 893 331 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: