Korta etableringen

Projektet Korta etableringen ska ta fram ett arbetssätt som direkt vid anvisning till bosättning i kommunen identifierar de tredjelandsmedborgare som är i riskzonen för lång etableringstid. Projektet syftar till att pröva ett arbetssätt som går utöver det kommunala grunduppdraget. 

Stora grupper tredjelandsmedborgare i Linköpings kommun söker sig till socialförvaltningen efter etableringstiden och många fastnar i försörjningsstöd. De kommer att erbjudas förstärkta, tidiga insatser för snabbare integration. Det övergripande målet är att personers behov av långvarigt försörjningsstöd ska minska genom att de går till egen försörjning. Projektmålet är att tredjelandsmedborgare med sammansatt problematik i högre grad ska etablera sig på arbetsmarknaden. Projektets delmål är ökad arbetsförmåga och motivation att arbeta och ökad delaktighet i samhället och att utveckla, pröva och dokumentera ett arbetssätt som främjar kortare etablering.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-06-30 och har medfinansierats med 6 652 172 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: