Kulturdialog genom tolk

"Kulturdialog genom tolk" tar tillvara tolkars erfarenheter av tolkade möten. I ett pilotprojekt har tolkar fortbildats till kulturkommunikatörer. De genomför föreläsningar i dialog med nyanlända och personal inom olika välfärdsinstitutioner.

Genom projektet vidareutvecklas dessa dialogföreläsningar. Syftet med föreläsningarna är att förklara, förstå och föra dialog om kulturell interaktion, skilda värderingar och erfarenheter av diskriminering och rasism. I projektet, som sker i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Örebro tolk- och översättarservice och Borlänge kommuns tolkförmedling, tas en formell kursplan för fortbildning av tolkar fram, ett metodstöd för föreläsningarna samt en vetenskaplig utvärdering.
233 föreläsningar riktade till nyanlända och personal var för sig genomförs i förmedlingarnas regi. Föreläsningarna beräknas nå 1560 deltagare från målgruppen tredjelandsmedborgare. Resultatet är att nyanlända får redskap att hantera sin nya tillvaro och att personal får redskap i sitt arbete med likvärdig och icke-diskriminerande samhällsservice.

Utöver de specialutbildade tolkarna, och personal vid projektpartners tolkförmedlingar, kommer tre forskare att arbeta med den vetenskapliga delen av projektet.

Projektet löper mellan 2020-03-02 och 2022-06-30 och har medfinansierats med 7 801 659 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: