Lära för att lära

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Öppen utlysning
  • Projektägare: Kinda kommun
  • Projektperiod: 2020-10-01–2022-12-31
  • Planerat antal deltagare: 120
  • Total budget: 8 868 540 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 6 651 405 kr
  • Kontaktperson projektet: Frida Lumme
  • Projektets webbsida:–

Samman­fatt­ning av projektet

I projektet ska 120 nyanlända i Kinda kommun få stöd. Övergången till arbete eller studier efter etableringen ska förstärkas genom tidiga insatser och en tydligare samverkan mellan aktörer.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Kinda kommun har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet ”Lära för att lära”. Projektet ska genomföra utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för nyanlända och därigenom öka måluppfyllelsen i studier för snabbare genomströmning inom kommunal vuxenutbildning och stärka individernas kompetens, självständighet och attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom insatser med fokus på målgruppens behov, tydligare samverkan mellan näringsliv, Arbetsförmedlingen, civila samhället och kommunen samt skapande av arbetssätt och metoder för att möta individuella förutsättningar hos personer i målgruppen förväntas antalet personer som snabbare lär sig svenska öka. Målgruppen ska få ett starkare nätverk och bli bättre rustade för arbete eller studier. Målet med projektet är att förkorta etableringstiden för en snabbare integration och därmed öka sysselsättningsgraden för nyanlända i kommunen.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: