Museer som integrativa arenor – nya perspektiv och inkluderingsmetoder

Projektet Museer som integrativa arenor – nya perspektiv och inkluderingsmetoder har beviljats medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden.

Projektet har beviljats ca 2 miljoner kronor från fonden och drivs av Malmö Högskola med syfte att öka kunskapen om hur museer i framtiden kan bli viktiga inkluderande arenor. För detta ändamål avser Malmö Högskola ta fram mer kunskap om hur museerna kan bli relevanta för fler grupper i samhället.

Målgruppen invol­veras i pilot­studie

Inom ramen för projektet kommer metoder tas fram för hur museer kan förbättra sina representationer av migration och på ett aktivt sätt, genom samverkan med civilsamhälle, inkludera tredjelandsmedborgare och andra migranter i olika aktiviteter.

Som en del av detta planerar projektet utföra en pilotstudie tillsammans med målgruppen och Regionmuseet i Kristianstad. Syftet är att utveckla metoder för inkludering som sedan integreras i den utbildning och i det utbildningsmaterial som projektet ska utveckla. Utbildningen ska därefter riktas till personer verksamma inom musei-, kultur- och frivilligsektorn i Sverige och utomlands. Forskningsresultat på området ska också sammanställas i ett bokprojekt som sprids nationellt och transnationellt.

Vägle­dande för det natio­nella demo­krati- och migra­tions­mu­seet

Målsättningen är att projektets resultat skall bidra till ökad integration i samhället samt vara vägledande för det nationella demokrati- och migrationsmuseum som planeras uppföras i Malmö. Projektet beräknas pågå 1 september 2016-31 augusti 2018.

Projektet är avslutat.

Två kvinnor står bredvid en plansch om Malmö Institute for studies on migration.

Louise Tregert arbetar som ekonom i projektet och Christina Johansson är projektledare. Foto: Lise Wacker.

Sidan senast uppdaterad: