Nyanlända, en resurs i Åre kommun (NYÅR)

Projektet Nyanlända, en resurs i Åre kommun (NYÅR) har beviljats 7 278 656 kronor i medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projekt NYÅR ska pågå i 3 år och leda till en utvecklad modell av det lokala integrationsarbetet i Åre kommun.

Projektet ska leda till att:

  • nyanlända snabbare etablerar sig och får en långsiktig försörjning och yrkesidentitet,
  • behovet av arbetskraft i Åre kommun och dess region blir tillgodosett,
  • ett verktyg för tidig preliminär validering av utbildning och yrkeserfarenhet, anpassat till glesbygdskommuners förutsättningar, tas fram,
  • en ny arbetsmodell för integrationsarbete tas fram, vilken ska tjäna som best practise för andra kommuner i landet.

Nyan­lända som till­växt­faktor

I dag finns cirka 1 000 asylsökande i Åre kommun, vilket innebär att de asylsökande utgör nära 10 procent av befolkningen. Åre har fastslagit att nyanlända med sina olika kompetenser och erfarenheter utgör en tillväxtfaktor och de strävar mot att så många som möjligt ska välja att stanna och bosätta sig i kommunen.

Genom projektet vill Åre kommun att fler tredjelandsmedborgare lyckas etablera sig i kommunen. För att uppnå detta ska projektet jobba smartare genom att synkronisera och vidareutveckla arbetsförberedande och kapacitetsuppbyggande åtgärder samt tillhandahålla de utbildningar som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Projektets mål är att 100 procent av de nyanlända väljer att etablera sig i Åre kommun och 100 procent av de kommunplacerade tredjelandsmedborgarna är i full sysselsättning inom 2 år.

Projektet är avslutat.

Fyra män och två kvinnor står bredvid varandra. De tittar in i kameran.

Ekonomichef Per Nilsson, utvecklingsledare Jonas Larsson, arbetsledare Integration Mattias Sjölundh, integrationschef Martin Söderström, projektledare Lena Öqvist samt EU-samordnare Gunvor Sundin. Foto: Marina Andersson.

Sidan senast uppdaterad: