Öppenhet och delaktighet

Projektet ”Öppenhet och delaktighet” har som syfte att utvärdera Jönköpings läns integrationsarbete. Under åren 2012–2014 samlades politiker, tjänstemän och civilsamhälle för att arbeta fram en strategi för Jönköping läns integrationsinsatser. Arbetet resulterade i en strategi med det övergripande målet om en välfungerande integration i Jönköpings län. 

Strategin har sex mål inom områdena arbete, utbildning, bostäder, hälsa, social sammanhållning och ensamkommande barns situation.

Perioden för strategin (2015–2020) närmar sig sitt slut. Det är dags att utvärdera och sprida resultaten av utvärderingen, i syfte att utveckla integrationsarbetet i Jönköpings län och bidra till att utveckla liknande processer i landet. Som en del av utvärderingen lyfts målgruppens röst som underlag för framtida riktlinjer, policyer och strategier inom integrationsområde

Mål

Projektmål är att få bättre kunskap om nyttan av strategin för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015–2020 samt rekommendationer för framtida integrationsarbete innan slutet av år 2021. För att uppnå öppenhet och delaktighet har projektet tre delmål. I delmålen vill projektet att målgruppen och samverkansparter är delaktiga i utvärderingen och framtagandet av förslag och rekommendationer samt att goda exempel och utvecklingsområden har identifierats, analyserats och spridits. Och att rekommendationer och förslag för ett framtida strategiskt arbete har tagits fram och spridits.

Hur?

För att kunna nå uppsatta mål kommer projektet att genomföra följande aktiviteter:

  1. Analys av relevanta dokument, statistik och omvärld.
  2. Fokusgruppsintervjuer med representanter från representanter i integrationsrådet och dess fokusgrupper.
  3. Fokusgruppsintervjuer med nyanlända personer bosatta i Jönköpings län.
  4. Skrivning av rapport med framtagande och analys av lärdomar.
  5. Spridning av goda exempel och utvecklingsområden.

Projektet löper mellan 2020-08-15 och 2021-08-15 och har medfinansierats med 738 318 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: