Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare

Funktionen för fonderna har fattat beslut om att medfinansiera ett treårigt projekt som riktar sig till nyanlända tredjelandsmedborgare i Skåne, Halland samt Göteborgsregionen.

Arbetsförmedlingen i Skåne har lämnat in en ansökan om medfinansiering från Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Ansökan har lämnats inom ramen för ett så kallat direkt tilldelande förfarande. Funktionen för fonderna har nu fattat beslut om att bevilja medfinansiering av projektet Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare. Medfinansiering kommer ske med cirka 47 miljoner kronor.

Arbets­gi­vare och arbets­för­med­lare i samverkan

Projektets målgrupp omfattas av etableringsuppdraget och är nyanlända tredjelandsmedborgare som är inskriva som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Skåne, Halland eller Göteborg med kranskommuner. Projektet syftar till att målgruppen erhåller anställning eller yrkeskompetens motsvarande den som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. I projektet kommer arbetsgivare som upplever brist på arbetskraft med rätt kompetens samverka med arbetsförmedlare för att få målgruppen i arbete.

– Samarbetsformer med bland annat Företagarna, som företräder 70 000 företag, kommer att etableras. Kompetens- och rekryteringsbehov kommer att inventeras och överenskommelser om praktikplatser, yrkeskompetensbedömning och anställningar tecknas, berättar Andres Guzman på Arbetsförmedlingen i Göteborg.

– Målgruppen i det här projektet kommer att vara mer delaktig i processen och de insatser som ges. Dessutom kommer en första validering av målgruppens kunskaper ske tidigare i processen och på individens första språk, säger Tina Choobin, hos Arbetsförmedlingen i Skåne.

– Arbetsförmedlingen ska utveckla sitt matchningsarbete genom att tidigt identifiera nyanländas kunskaper samtidigt som de lokala och regionala företagen ges till tillgång till en rekryteringsbas samt ges möjlighet att påverka de insatser som riktas mot målgruppen. Tillsammans med vår expertgrupp har vi bedömt att projektet ska medfinansieras, säger Marina Andersson, projektkoordinator hos funktionen för fonderna.

Bättre match­ning ger många fördelar

En bättre matchning på svensk arbetsmarknad förväntas leda till kortare arbetslöshetstider, snabbare tillsättning av lediga tjänster samt högre tillväxt. När projektet avslutats ska cirka 2 000 nyanlända ha deltagit i insatser och 600 överenskommelser med arbetsgivare ha tecknats. Dessutom ska anställda på involverade arbetsförmedlingar ha fått stöd i vardagen via olika forum för spridning av projektets erfarenheter, konstateranden och systematiserade arbetssätt kring arbete med nyanlända.

Arbetsförmedlingen kommer även att sprida resultaten till andra delar av myndigheten samt brett till olika aktörer bland annat genom en slutkonferens.

Länk till projektets slutrapport Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektet i media

​Här finns länkar till delar av projektets mediala genomslag.

Projekt SYSKOMs erfarenheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektets samarbete med Scandic nord Helsingborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Goda resultat projektet lever vidare Länk till annan webbplats.

"Projekt ska ge nyanlända jobb inom bristyrken" Härryda-posten 2016-09-14 Pdf, 231.8 kB, öppnas i nytt fönster.

"De riktar om jobbfokuset" Mölndals-posten 2016-09-01 Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Filmer om samarbete med kommuner

Projektet har tagit fram fem filmer om samarbete med kommuner och andra partners:

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: