Tillsammans bromsar vi smittan

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har med anledning av det nya coronaviruset, fått i uppdrag av regeringen att samordna och effektivisera kommunikationskanaler samt se till att information om det nya coronaviruset når så många invånare som möjligt. Genom projektet "Tillsammans bromsar vi smittan" ska MSB undersöka vilket informationsbehov som finns och vilka informationskanaler som passar bäst för målgruppen tredjelandsmedborgare.

Projektets övergripande mål är att förbättra hälsan och minska smittorisken för personer som har ett annat språk än svenska som modersmål. Det ska projektet göra genom att förbättra informationsflödet om det nya coronaviruset från relevanta Myndigheter till målgruppen som använder mer traditionella kommunikationssätt samt göra informationen tillgänglig för tredjelandsmedborgare (TLM) som inte har goda kunskaper i svenska.

Syftet med projektet är undersöka vilket informationsbehov som finns och vilka kanaler som bäst passar målgruppen samt att producera material (broschyrer, affischer, video) på flera språk så att tredjelandsmedborgare (asylsökande, nyanlända och andra TLM) får kännedom angående smittspridningen av det nya coronaviruset. Materialet ska spridas via flera aktörer och myndigheter till målgruppen. På så sätt ska projektet främja målgruppens välmående och öka förståelsen för Sveriges hantering av krisen.

Projektet löper mellan 2020-06-15 -- 2021-01-31 och har medfinansierats med 2 036 650 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: