eDAR

Migrationsverket har beviljats stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet eDAR. Projektet som pågår till och med 31 december 2020 ska utveckla nya och befintliga e-ansökningssystem.

Projektet eDAR, e-tjänster Digitalt Arbetssätt Rätt från början, arbetar med att effektivisera tillståndsprövningen genom modernisering och utveckling av digital ansökningstjänst för e-ansökan.

Migrationsverkets tillståndsprövning har under de senaste åren kännetecknats av ökande handläggningstider och höga balanser. De långa handläggningstiderna skapar negativa effekter både för de sökande, och för möjligheterna att kunna realisera Sveriges migrations- och asylpolitiska mål.

Förbätt­rade e-ansök­nings­sy­stem

Syftet med utvecklingsprojektet eDAR är att förbättra Migrationsverkets digitala ansökningstjänster genom att lansera nya och modernisera befintliga. Målsättningen är att öka antalet digitala och kompletta ansökningar. Det skapar även en ökad service till sökande och det blir enklare att göra rätt från början.

Projektet har som mål att effektivisera tillståndsprövningen genom att utveckla befintliga och nya e-ansökningssystem för ärendekategorierna arbetstillstånd, viseringar, anhöriginvandring, studerande, medsökande och ensamma barn samt ärenden i tidsbokningssystemet.
Projektet ska genom utveckling av tjänsterna skapa förbättrade förutsättningar för en fortsatt ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet i ansöknings- och handläggningsprocessen inom tillståndsprövningen samtidigt som det syftar till att minska handläggningstiderna.

Projektet beräknas pågå till 31 december 2020 och medfinansieras med ca 49 miljoner kronor från AMIF.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: