#fokus

Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden finansierar projektet #fokus. Projektet, som drivs av Sensus Östergötland Norra Småland, ska skapa nätverk och öppna dörrar för att underlätta integrationsprocessen och bidra till en ömsesidig samhörighet i samhället.

I ansökan beskriver Sensus den problemanalys som gjorts genom intervjuer, fokusgrupper och workshops med nyanlända, ideella organisationer och frivilligarbetare. Huvudproblemet, som projektet vill bidra till att lösa, är att möjligheten till språkundervisning, samhällsinformation och meningsfull sysselsättning är begränsad under den långa handläggningstiden av asylärenden.

Delta­gande i före­ningsliv och nätverk ska främjas

Sensus har bred erfarenhet av folkbildning och ett kontaktnät inom offentlig såväl som ideell sektor. Inom projektet #fokus kommer Sensus anordna utbildningsinsatser, bygga upp ett nätverk av aktörer som erbjuder praktikplatser och kartlägger kompetenser samt uppmuntra engagemang i föreningslivet. Detta kommer att ske exempelvis genom prova-på verksamhet och presentationer samt utvecklande av nätverk och ett vänfamiljssystem för att skapa relationer utanför det organiserade föreningslivet.

Projektet bedrivs i Norr­kö­ping och Gusum

Målgruppen är tredjelandsmedborgare som har eller håller på att förvärva laglig bosättning i Sverige där målet inom projektets ram är att nå 1 500 individer i Norrköping och Gusum.

– Valet av Norrköping och Gusum (Valdemarsviks kommun) grundar sig i att jämföra en större stad med en mindre bruksort. Sensus bedriver i dag verksamhet med asylsökande på båda platserna, förklarar projektledare Marie Innab.

Deltagare i projektet är uppskattningsvis 500 individer vilka kan vara projektmedarbetare, vänfamiljer, företagare/mentorer/handledare och anställda på anläggningsboenden. Valet att arbeta med deltagargruppen grundar sig i utgångspunkten att integration och inkludering i ett mångkulturellt samhälle kräver ökade kunskaper även hos det etablerade samhället, samt på tillgång till arenor där målgrupp och deltagare möts.

Projektet bedrivs under tre år fram till sista augusti 2019 och har beviljats stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden med 6 264 299 kronor.

Projektet är avslutat.

Fyra kvinnor står utomhus på en kullerstensgata vid en husvägg.

Ingrid Karlsson, Aster Boberg, Marie Innab och Cecilia Halldner är alla involverade i projektet. Foto: Henrik Herber.

Sidan senast uppdaterad: