Nygammalt arbetssätt inom asylprövningen

Migrationsverket vill informera dig som har anmält intresse för att bli förordnad som offentligt biträde om att Migrationsverkets asylprövningsenheter från och med maj 2023 arbetar med en tidsatt process.

För dig med längre erfarenhet av att vara förordnad som offentligt biträde är det inga nyheter, då liknande arbetssätt tidigare har gått under benämningarna ”kortare väntan” och ”Asyl 360”.

Arbetssättet innebär i korthet att liggtiden, alltså tiden mellan olika handläggningsåtgärder som görs i det enskilda ärendet, ska vara så kort som möjligt. Målet är att Migrationsverket på detta sätt ska nå en handläggningstid på sex månader, den förordningsstyrda tiden.

För dig som offentligt biträde kommer det att innebära att Migrationsverket i samband med förordnande kommer att boka in ett utredningstillfälle med sökande och dig så snart som möjligt efter ansökan.

Målet är att asylutredningen ska genomföras 5 till 14 arbetsdagar från ansökan, men senast inom fyra veckor. Du som offentligt biträde ska därefter skicka in en skriftlig inlaga som ska ha inkommit senast 14 dagar efter genomförd asylutredning.

För att nå förordningsstyrd tid kan asylprövningsenheterna komma att behöva bli mer restriktiva med att bevilja anstånd.

Migrationsverket kommer att tillämpa de ändrade ledtiderna i ansökningar som kommer in från den 1 maj och framåt. Arbetssättet med ledtider ska dock genomsyra samtliga ansökningar, även de som inkom före detta datum.

För att få så god kvalitet på den muntliga utredningen som möjligt, ska asylutredningar huvudsakligen äga rum med samtliga parter tillsammans i Migrationsverkets lokaler.