Ny metod för att regi­stre­ra arbets­ställe och utbe­tal­nings­upp­gifter för ersätt­ning till offent­ligt biträde

Nu lägger du själv till och ändrar dina adressuppgifter för arbetsställe i e-tjänsten för biträden.

Arbetsstället, det vill säga kontoret där du arbetar och kan ta emot dina klienter, knyts mer direkt till dig som biträde och inte till arbetsgivaren.

Uppgifter om Bankgiro/Plusgiro/Konto lägger du själv till och ändrar på liknande sätt, i e-tjänsten för biträden.

Det blir tydligare att förordandet är personligt knutet till dig som biträde. Uppgifter om företagsnamn och postadress tas bort i Migrationsverket förteckning och i e-tjänsten.

Ändringarna genomförs för att du som är anmäld till förteckningen över biträden (JUDITH) bättre ska veta vilka uppgifter som finns registrerade i Migrationsverket förteckning. Dessutom kan du själva säkerställa att uppgifterna är korrekta. Det är också ett led i att förenkla anmälan och ändring av uppgifter till förteckningen.